Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova el decret que estableix el règim transitori de retribucions addicionals del professorat universitari

04/12/2020
- S'amplia el termini perquè les universitats puguen continuar aplicant el sistema anterior i culminen el procés d'adaptació al nou
- Les universitats amb retribucions addicionals les podran mantindre fins al 31 de desembre de 2020
- S'amplia el termini perquè les universitats puguen continuar aplicant el sistema anterior i culminen el procés d'adaptació al nou
- Les universitats amb retribucions addicionals les podran mantindre fins al 31 de desembre de 2020El Ple del Consell ha aprovat el decret que estableix el règim transitori de les retribucions addicionals del professorat universitari, que aplicaran les universitats públiques valencianes.

Aquestes retribucions es recullen en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, que regula la possibilitat que les universitats públiques, dins de les disponibilitats pressupostàries i del límit del cost de personal autoritzat pel Consell, assignen retribucions addicionals al professorat universitari en funció de mèrits de docència, d'investigació i de gestió acreditats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. Així mateix, fixa els termes, condicions, requisits i quanties.

La disposició transitòria sisena del decret va fixar un període de temps que permetia a les universitats continuar aplicant l'anterior sistema de retribucions addicionals (recollit en l'article 46 de la Llei orgànica de reforma universitària) mentre s'adaptaven al nou sistema.

Aquest període transitori va ser ampliat per decrets successius i l'últim, el Decret 238/2019, de 18 d'octubre, amplia el període fins al 31 de desembre de 2019.

No obstant això, transcorreguts els terminis de pròrroga establits sense que s'haja produït l'adaptació total al nou sistema, i tenint en compte l'actual conjuntura econòmica, resulta necessari establir un nou termini que permeta continuar aplicant l'anterior sistema de retribucions addicionals, mentre culmina el procés d'adaptació i s'incorpora a la pròxima planificació financera.

Per tant, el nou decret estableix el següent règim transitori de retribucions addicionals:

Les universitats públiques valencianes que, amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret 174/2002, tinguen establides per al professorat universitari retribucions addicionals a les previstes en l'article 46.2 de la Llei orgànica de reforma universitària, les podran mantindre, si és procedent, fins al 31 de desembre de 2020, sense que la quantia puga superar, de manera individual, el 40 per cent de les retribucions que pels conceptes de sou i complement de destinació els corresponga.

No obstant això, si la quantia que resulta de l'aplicació dels criteris del Decret 174/2002 és superior a la percebuda per un professor per l'aplicació de l'article 46.2, l'interessat tindrà dret a renunciar a aquesta última i acollir-se a la que estableix el Decret 174/2002.