Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza la signatura d'un conveni entre els instituts d'Ensenyaments Artístics i de Cultura per a la realització de pràctiques formatives de l'alumnat

22/04/2022
- El conveni té per objecte complementar els coneixements per a preparar l'alumnat per a l'exercici d'activitats professionals
- El conveni té per objecte complementar els coneixements per a preparar l'alumnat per a l'exercici d'activitats professionals


El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni de col·laboració entre l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEA-CV) i l'Institut Valencià de Cultura (IVC) per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars, que condueixen a completar la formació de l'estudiantat matriculat.

Es tracta dels centres següents: els conservatoris superiors de Música de València, Alacant i Castelló de la Plana; els conservatoris superiors de Dansa de València i Alacant; l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València; les escoles superiors de Disseny de València, Castelló de la Plana, Alacant, Alcoi i Orihuela; l'Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises, i l'Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora.

El conveni té l'objectiu de permetre l'accés dels i les alumnes dels instituts d'ensenyaments artístics superiors a la realització de pràctiques externes no remunerades, amb la finalitat d'aplicar-hi i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, per a facilitar la seua ocupabilitat i fomentar la seua capacitat d'emprenedoria.

Podran accedir a les pràctiques formatives els estudiants matriculats en els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de grau i el títol de màster en Ensenyaments Artístics Superiors en els 13 centres dependents de l'ISEA-CV, i es configuraran com a activitats de centre i pràctiques en empreses en la programació general anual. El procediment de sol·licitud, selecció i adjudicació de les pràctiques el determinarà la institució educativa.

Les pràctiques es realitzaran en els edificis que l'Institut Valencià de Cultura té com a seus de les activitats que desenvolupa, hauran d'estar necessàriament relacionades amb la titulació de l'estudiantat i hauran de tindre una duració màxima de 300 hores. Les pràctiques externes extracurriculars tindran una duració preferentment no superior al 50 % del curs acadèmic, i caldrà procurar que s'asseguren el desenvolupament i el seguiment correctes de les activitats acadèmiques de l'estudiantat.

El contingut concret de les activitats que haurà de desenvolupar cada alumne i alumna, per a la consecució de les competències establides en cada pla d'estudis, es concretarà en acords individuals de pràctiques que es confirmaran en cada exercici docent, per cada centre.

L'Institut Valencià de Cultura haurà de presentar el projecte formatiu, concretant el pla de treball amb les activitats a desenvolupar, tant presencials com autònomes, per a la realització de les pràctiques; el règim de permisos de l'estudiantat, així com els objectius educatius i les activitats a desenvolupar anualment, com a part dels acords individuals de pràctiques signats per a cada estudiant. En tot cas, el projecte formatiu preveurà els principis d'inclusió, igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

L'estudiantat elaborarà, i lliurarà a la persona responsable de la tutoria i de la coordinació acadèmica de la institució educativa, una memòria final, que s'avaluarà sobre la base de la qualificació apte/apta o no apte / no apta omplint l'informe corresponent de valoració.

El conveni tindrà una duració de quatre anys i es podrà renovar. L'aplicació i l'execució d'aquest conveni no podrà suposar obligacions econòmiques per a la Generalitat.

El desenvolupament de les pràctiques acadèmiques dels i les alumnes de l'ISEA-CV a l'Institut Valencià de Cultura contribueix al desenvolupament de la cultura a la Comunitat Valenciana; dota de més reconeixement i prestigi social els ensenyaments artístics superiors, en adequar-los a les exigències i les peculiaritats pròpies de l'educació superior, a més de millorar la qualitat de l'oferta formativa.