Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Pruebas oficiales

Les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys es desenvoluparan els dies 24 d'abril i 8 de maig de 2021

20/01/2021
- El període de matrícula serà de l'1 al 26 de febrer
- Els resultats definitius es publicaran el 25 de maig
- El període de matrícula serà de l'1 al 26 de febrer
- Els resultats definitius es publicaran el 25 de maigLes proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys es realitzaran els dies 24 d'abril i 8 de maig de 2021, en primera i segona sessió, respectivament.

Així ho ha acordat la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, presidida per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de la qual també formen part la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les universitats públiques valencianes.

Poden presentar-se a aquestes proves les persones que tinguen 25 o 45 anys, almenys, o els complisquen l'any en què es fan les proves, i que reunisquen els requisits establits per a poder accedir-hi.

Els interessats no podran acreditar experiència professional, ni comptar amb cap titulació que els permeta l'accés a la Universitat, com ara la prova d'accés a la Universitat (PAU) des de Batxiller, el títol de cicle formatiu de Grau Superior, titulació universitària o qualsevol altra titulació que permeta l'accés a la Universitat.

Fases de la prova

Durant la primera sessió, o fase general de la prova, els i les alumnes s'examinaran de Castellà, Valencià i Comentari de text d'un tema d'actualitat. Aquestes tres proves seran comunes per a les PAU de majors de 25 i per a les PAU de majors de 45 anys. A més, aquest dia es realitzaran també els exàmens de Filosofia i Física.

En la segona sessió, tindran lloc les proves de Matemàtiques, Tècniques d'expressió plàstiques, Idioma estranger (Alemany, Anglés, Francés, Italià, Portugués), Química, Història, Biologia, Dibuix artístic, Dibuix tècnic i Geografia.

Calendari

El període de matrícula, que serà de l'1 al 26 de febrer de 2021, i els resultats de la prova es coneixeran el divendres 14 de maig a les 14.00 hores. Així mateix, s'obrirà un període de reclamacions del 17 al 21 de maig de 2021.

La publicació de resultats definitius tindrà lloc el dimarts 25 de maig de 2021.

Simultaneïtat en les proves

Sempre que es complisquen els requisits per a poder accedir a les proves d'accés a la Universitat (PAU de Batxillerat, accés de majors de 25 anys, accés de majors de 40 anys o accés de majors de 45 anys), es permetrà la possibilitat de presentar-se a diverses proves d'accés.

Aquesta simultaneïtat haurà de tindre en compte que les proves d'accés per a majors de 25 anys són per branques de coneixement i les d'accés per a majors de 40 i 45 anys són per a una única titulació i universitat.

A més, els i les estudiants podran presentar-se a les proves de majors de 40 anys i de 45 anys en titulacions iguals o diferents en cada un dels dos procediments d'accés. També podran presentar-se a les proves de majors de 25 i de 45 anys encara que l'examen siga el mateix (mateix dia i hora).

De la mateixa manera, podran presentar-se a les proves d'accés de majors de 25, 40 i 45 anys i a les PAU de Batxillerat, en un mateix curs, si compleixen les condicions corresponents per a poder presentar-se a cada una d'aquestes.

Accés

Les proves d'accés tant per a majors de 25 com per a majors de 45 anys seran comunes en les 5 universitats públiques valencianes.

En les PAU per a majors de 25 anys, les cinc universitats valencianes constitueixen un districte únic als efectes de realització de les proves, per això l'accés no depén de la universitat en què es realitzen els exàmens.

Per tant, amb la qualificació obtinguda els i les estudiants poden sol·licitar plaça en els graus oferits per qualsevol de les universitats valencianes, però, als efectes d'ingrés, corresponen preferentment els graus vinculats a la branca de coneixement triada en la fase específica d'aquesta prova.

A més, es podrà sol·licitar plaça en la resta d'universitats d'Espanya, però de manera no preferent respecte a estudiants que hagen fet la prova en la universitat.

Pel que fa a les PAU per a majors de 45 anys, els interessats i interessades hauran d'indicar la titulació universitària triada en el moment de la inscripció a la prova i amb la qualificació obtinguda podran sol·licitar plaça en la titulació indicada i en la universitat on s'haja desenvolupat la prova.

Els candidats i candidates a aquesta prova, a més, hauran de fer una entrevista personal, la qualificació de la qual caldrà que siga d'apte/a per a l'admissió posterior.