Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

L'UJI i l'AVAP col·laboren en l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat ajudant doctor i del personal investigador doctor

22/01/2021
- L'acord té com a objectiu la millora de la qualitat del treball del personal docent i investigador
- L'AVAP aplicarà criteris equiparables als que utilitza la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora
- L'acord té com a objectiu la millora de la qualitat del treball del personal docent i investigador
- L'AVAP aplicarà criteris equiparables als que utilitza la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat InvestigadoraEl Ple del Consell ha aprovat el conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) per a l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat ajudant doctor i del personal investigador doctor.

Aquest acord respon a l'interés comú de l'UJI i de l'AVAP en la millora de la qualitat del treball del personal docent i investigador.

L'UJI, dins de la seua estructura de personal, compta amb professorat ajudant doctor i personal investigador doctor no estable, vinculat a la institució mitjançant contracte, que realitza les funcions docents i investigadores que els competeix.

Per això, considera que aquests col·lectius han de tindre la possibilitat de ser avaluats en l'activitat investigadora que desenvolupen pels diversos sistemes d'avaluació existents.

Per mitjà d'aquest conveni, l'AVAP avaluarà l'activitat investigadora dels col·lectius esmentats aplicant un procediment i uns criteris d'avaluació equiparables als que utilitza la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) per a avaluar el personal docent i investigador que pertany als cossos docents universitaris, que es publiquen anualment.

A més, l'AVAP té competències per a realitzar aquesta avaluació d'acord amb la Llei d'universitats, la Llei de creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i el Decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

Convocatòria del procés

La convocatòria del procés la realitzarà el Rectorat de l'UJI, que definirà el procediment, el termini de presentació i la resolució de les sol·licituds. Els serveis administratius de l'UJI comprovaran que la sol·licitud compleix els requisits establits en la convocatòria.

Una vegada conclòs el procés d'avaluació, l'AVAP remetrà un informe a la Universitat Jaume I, que dictarà la resolució corresponent. L'UJI, a més, finançarà les despeses que es deriven d'aquest procés.