Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Ciència i investigació

El Consell destina més de 51 milions a la promoció de la recerca científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació

30/09/2021
- El director general de Ciència i Investigació, Ángel Carbonell, anuncia la realització de jornades informatives en les universitats per a donar a conéixer les diverses modalitats de subvencions
- El director general de Ciència i Investigació, Ángel Carbonell, anuncia la realització de jornades informatives en les universitats per a donar a conéixer les diverses modalitats de subvencions


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) la convocatòria de les subvencions que pertanyen al Programa per a la promoció de la recerca científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022.

Amb aquestes subvencions, dotades amb 51.500.000 euros, la Generalitat dona continuïtat a l'aposta que fa per incrementar els recursos i el potencial del sistema valencià d'R+D+I facilitant la formació, el perfeccionament, la mobilitat del personal investigador i l'atracció de talent; el nivell d'excel·lència i l'enfortiment dels grups i les institucions de recerca; el desenvolupament de tecnologies i la transferència d'aquestes tecnologies al teixit productiu valencià, i la internacionalització de la investigació i la difusió dels resultats que se n'obtenen.

Entre les novetats que preveu la convocatòria d'enguany, cal destacar la determinació d'un termini de presentació de sol·licituds, establit per a cada classe de subvenció.

Les sol·licituds es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics a través de la web de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana: consulteu ací, mitjançant l'acreditació de la identitat amb signatura digital autoritzada.

Es consideraran efectivament presentades les sol·licituds signades i registrades dins del termini, que incloguen, tant el formulari com la resta de documents determinats com a part integrant per a cada sol·licitud i serà l'última sol·licitud presentada, dins del termini, l'única que es considerarà vàlida a l'efecte de tramitació de l'expedient.

Poden concórrer a aquestes subvencions les persones físiques que complisquen amb els requisits establits en les bases reguladores, així com els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana i els parcs científics amb personalitat jurídica pròpia participada per una universitat de la Comunitat.

Tota la informació disponible es pot consultar a través de la web següent de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: consulteu ací.

Com a novetat enguany, el director general de Ciència i Investigació, Ángel Carbonell, ha anunciat la realització de jornades informatives en les universitats valencianes, amb la finalitat d'informar els investigadors de les diverses modalitats de subvencions a les quals poden optar i resoldre els dubtes que puguen sorgir en el procés de sol·licitud.

14 modalitats de subvencions

El Programa per a la promoció de la recerca científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana consta de 14 modalitats de subvenció enquadrades en quatre subprogrames.

El primer dels subprogrames preveu subvencions per a la contractació de recursos humans dedicats a activitats d'R+D+I, per a la qual cosa s'estableixen les ajudes següents:

- Ajudes per a la contractació de personal investigador predoctoral (ACIF)

L'objecte de la convocatòria és afavorir la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor/a mitjançant la contractació, durant un màxim de quatre anys, de personal investigador predoctoral en formació. Al seu torn, també es podrà finançar un període d'orientació postdoctoral d'un any de duració, per a aquells que obtinguen el títol de doctor o doctora, amb antelació a l'inici de l'última anualitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

- Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat (BEFPI)

Preveu la concessió de subvencions per a finançar estades del personal investigador predoctoral en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022, que tinguen per objecte l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques o la consulta de fons documentals que contribuïsquen a la seua formació científica i tècnica.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

- Subvencions Programa Santiago Grisolía (Grisolía)

Tenen per objecte la contractació, pels centres d'investigació, de personal investigador predoctoral que haja obtingut una titulació universitària expedida per una universitat o institució no pertanyent a la Unió Europea, durant un període màxim de quatre anys. Al seu torn, també es podrà finançar un període d'orientació postdoctoral d'un any de duració, per a aquells que obtinguen el títol de doctor o doctora, amb antelació a l'inici de l'última anualitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

- Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD)

Estan destinades a preveure la formació de personal investigador doctor, per a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels investigadors i investigadores que vulguen desenvolupar un projecte de recerca en un centre d'investigació diferent d'aquell en què van obtindre el títol de doctor, per un període comprés entre 18 i 24 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

- Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal (ACOND)

Aquesta subvenció està destinada a cofinançar la contractació laboral vigent en cada anualitat del personal investigador doctor en el marc de l'ajuda Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Serà compatible amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions o ens públics o privats.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

- Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica (APOTI)

Aquestes subvencions estan orientades a cofinançar els costos de la contractació laboral de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats de recerca o d'innovació al sector productiu valencià per un període màxim de dos anys.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

- Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST)

L'objecte d'aquesta convocatòria és afavorir la realització d'estades, per un període màxim de dos anys, del personal investigador doctor dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana en empreses de caràcter mercantil que tinguen com a finalitat la materialització d'un projecte de recerca que supose una innovació en els processos de fabricació o en el producte final de l'empresa i la seua regulació específica.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 16 de novembre de 2021.

- Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Tenen per objecte la promoció d'estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana, que tinguen com a finalitat l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques o la consulta de fons documentals. L'estada tindrà una duració mínima d'un mes i màxima de sis mesos i es realitzarà durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

El segon dels subprogrames preveu les ajudes destinades a la consolidació i l'enfortiment de projectes i grups d'R+D+I i inclou tres classes de subvencions.

- Subvencions a grups d'investigació emergents (GE)

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'un màxim de 125 subvencions destinades a secundar i fomentar l'activitat de grups d'R+D+I emergents que no han tingut encara accés a finançament en convocatòries de projectes del pla estatal o de la Unió Europea. Les subvencions tindran una duració màxima de dos anys per un import de 10.000 euros anuals.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

- Subvencions a grups d'investigació consolidats (AICO)

Estan destinades a afavorir l'activitat investigadora d'un màxim de 100 grups d'R+D+I consolidats, que demostren potencial de creixement per a esdevindre grups de referència. Les subvencions tindran una duració màxima de tres anys per un import màxim de 30.000 euros anuals.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 16 de novembre de 2021.

- Subvencions programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència (PROMETEU)

El programa Prometeu té com a finalitat identificar i donar suport a grups d'R+D+I d'excel·lència de la Comunitat Valenciana a fi de potenciar-ne la projecció internacional i la transferència de coneixement. Es convoquen un total de 50 subvencions que tindran una duració màxima de quatre anys i 150.000 euros mensuals.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

El tercer dels subprogrames preveu subvencions a la internacionalització de la recerca i de la divulgació de la ciència i inclou dues classes d'ajudes.

- Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (APE)

L'objecte de la subvenció és el foment de la participació de les persones investigadores en convocatòries d'R+D+I de la Unió Europea i d'àmbit internacional.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.

- Subvencions per a l'organització i la difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (AORG)

Subvenciona l'organització i la difusió de congressos, jornades i reunions internacionals de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com la tasca de la divulgació dels resultats de les investigacions que es duguen a terme en el marc de les activitats primàries de caràcter no econòmic dels centres d'investigació.

Els esdeveniments s'han de desenvolupar a la Comunitat Valenciana en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022, i tindran caràcter internacional.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 16 de novembre de 2021.

Finalment, el quart subprograma proposa ajudes per a la promoció i la dinamització dels parcs científics.

- Accions del subprograma per a la promoció i la dinamització dels parcs científics (PPC)

Aquestes subvencions pretenen afavorir que els parcs científics de les universitats de la Comunitat Valenciana duguen a terme actuacions de dinamització dels resultats de les activitats de recerca científica, transferència de coneixement, desenvolupament tecnològic i innovació.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021.