Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell amplia el règim transitori de retribucions addicionals del professorat universitari

12/11/2021
- El període de transició s'amplia fins al 31 de desembre de 2023
- El període de transició s'amplia fins al 31 de desembre de 2023


El Ple del Consell ha acordat mantindre el règim transitori de retribucions addicionals del professorat universitari sobre retribucions del personal docent i investigador contractat laboral i retribucions addicionals del professorat universitari fins al 31 de desembre de 2023.

El Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, regula la possibilitat d'assignar retribucions addicionals al professorat universitari, així com els termes, les condicions, els requisits i les quanties d'aquestes retribucions, en funció dels mèrits de docència, investigació i gestió acreditats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

No obstant això, es va fixar un període de temps que permetia a les universitats continuar aplicant el sistema de retribucions addicionals anterior, regulat en la Llei orgànica 11/1983, de reforma universitària, mentre es produïa l'adaptació al sistema retributiu nou. Aquest període de transició es va ampliar progressivament fins al 31 de desembre de 2020.

Transcorreguts els terminis sense que s'haja produït una adaptació total al sistema retributiu nou, el Consell ha acordat ampliar fins a desembre de 2023 la possibilitat d'aplicar el sistema de retribucions addicionals anterior al professorat universitari, i la quantia no podrà superar, de manera individual, el 40 % de les retribucions que, pels conceptes de sou i complement de destinació, els corresponga.

Al seu torn, les universitats públiques valencianes que amb anterioritat al Decret 174/2002 tingueren establides retribucions addicionals, podran afegir a aquestes retribucions addicionals un complement de productivitat variable acadèmica des de 2021 fins a 2023, orientat a la valoració personalitzada dels índexs d'activitat docent i d'activitat investigadora del professorat, que tinga en compte elements d'activitat i dedicació docent, formació docent, investigació, desenvolupament tecnològic, transferència de coneixements i gestió, que no estiguen ja inclosos en les retribucions addicionals aprovades amb anterioritat.

No obstant això, si la quantia que resulta quan s'apliquen els criteris de retribucions que estableix el Decret 174/2002 és superior a la que resulta d'aplicar la llei anterior, l'interessat tindrà dret a renunciar al règim transitori i es podrà acollir als criteris establits en el nou decret.