Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Secunde impuls innovador

El Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d'Innovació preveu una inversió de 182 milions per a impulsar la ciència i la investigació en 2022

24/01/2022
- Aquest document recull la informació sobre les línies de subvencions previstes per cadascuna de les direccions generals amb la finalitat de facilitar l'eficàcia en la gestió i garantir un funcionament més transparent
- Aquest document recull la informació sobre les línies de subvencions previstes per cadascuna de les direccions generals amb la finalitat de facilitar l'eficàcia en la gestió i garantir un funcionament més transparent


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital preveu per a l'any 2022 la concessió de 182 milions d'euros en ajudes destinades a impulsar la ciència, la investigació, els estudis superiors, la innovació i la digitalització a la Comunitat Valenciana, d'acord amb la modificació del Pla estratègic de subvencions per al període 2020-2023 publicada en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

El Pla estratègic de subvencions és l'instrument que recull la informació sobre les línies de subvencions previstes per cadascuna de les direccions generals de la Conselleria d'Innovació, agrupades per línies estratègiques, amb la finalitat de facilitar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió, un funcionament més transparent i un servei al ciutadà millor.

En aquest document de caràcter tècnic s'estableix un marc de gestió, planificació i control en què es concreten els objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l'aplicació de les subvencions, el termini necessari per a la consecució dels objectius, els costos previsibles i les fonts de finançament, i se supeditaran en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

Les novetats principals de la modificació del Pla estratègic de subvencions, aprovada pel Consell, radica en l'actualització de les línies de subvenció de fons propis, i sobretot, a la inclusió de noves línies de subvencions finançades amb càrrec als fons Next Generation de la Unió Europa per mitjà del Mecanisme de recuperació i resiliència (MRR).

Mitjançant aquests estímuls nous a l'economia que suposen els MRR, la Generalitat impulsa projectes d'R+ D en agroalimentació, ciències marines o astrofísica d'altes capacitats, i aposta per la contractació de joves investigadors i tecnòlegs mitjançant el programa Investigo.

A més, els fons europeus també contribuiran a finançar la millora de la connectivitat i el desplegament de banda ampla tant en polígons industrials com en comunitats de propietaris d'edificis residencials; així com contribuiran a reduir la bretxa digital en els col·lectius més vulnerables mitjançant l'emissió de bons digitals.

Direcció General d'Universitats

El compromís de la Generalitat per facilitar l'accés a l'educació superior de tots els valencians i les valencianes, i garantir la igualtat d'oportunitats, fa que la Direcció General d'Universitats dote amb 32 milions d'euros de fons propis, durant l'exercici 2022, les subvencions destinades a l'alumnat universitari.

Aquestes subvencions es destinen majoritàriament a finançar beques per a cursar estudis universitaris (31 milions d'euros), a les quals cal afegir beques per al transport i ajudes al programa Erasmus.

Direcció General de Ciència i Investigació

La previsió de subvenció en ciència i investigació és la més quantiosa, amb un total de 117 milions d'euros.

Entre les línies de subvencions previstes, cal destacar la dotació de 55 milions d'euros del programa d'ajudes d'R+D+I amb el qual la Generalitat persegueix assolir l'excel·lència en la investigació científica i tecnològica en els centres valencians, a més de donar suport al programa d'investigadors amb talent Pla GenT, amb una subvenció prevista de 12 milions d'euros per a l'any 2022.

L'impuls dels fons MRR es tradueix en subvencions per a l'execució de grans projectes d'investigació en coordinació amb altres comunitats autònomes (els denominats plans complementaris d'R+D+I) en àrees com l'agroalimentació (5,2 milions), les ciències marines (8 milions), l'astrofísica i la física d'altes energies (5,2 milions) i en materials avançats (6,1 milions). Aquests plans els cofinança la Generalitat Valenciana amb percentatges de cofinançament que oscil·len entre el 35 i el 40 %.

També amb fons MRR se subvenciona la posada en marxa del programa Investigo, que, amb una previsió de 9,8 milions per a l'any 2022, dona suport a la contractació de joves investigadors i tecnòlegs en centres d'investigació de la Comunitat per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'R+D+I.

Direcció General d'Innovació

A fi de contribuir a transformar la Comunitat Valenciana en un territori innovador, el pla preveu per a l'any 2022 una inversió total de 2,8 milions d'euros, a més de 420.000 euros per a finançar projectes de foment de la innovació en el territori valencià destinats a la Xarxa d'Instituts Tecnològics.

A més, dins de l'objectiu estratègic d'aquesta direcció general, que persegueix potenciar el teixit empresarial valencià amb criteris de sostenibilitat, es reforça l'ecosistema innovador mitjançant la previsió de subvencions a la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (3,3 milions d'euros), la signatura de convenis amb l'Associació Valenciana de Start-ups (50.000 euros), i amb l'UJI per al desenvolupament de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la ciutat de Vila-real (30.000 euros).

Finalment, dins de l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Generalitat, el pla també preveu la subvenció d'1 milió d'euros per a l'any 2022.

En total es preveu una inversió de 7,8 milions d'euros en els diversos programes d'aquesta direcció general.

Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital

L'aposta per la formació en noves tecnologies preveu una subvenció amb fons de la Generalitat de 2 milions d'euros durant l'exercici 2022 per al finançament de la posada en marxa d'Espai 42, un campus de formació en noves tecnologies basat en l'autoaprenentatge, operatiu les 24 hores del dia i d'accés gratuït.

Per a contribuir a la transformació del teixit productiu de la Comunitat, el pla estratègic també disposa tres línies de subvencions de fons propis amb un total d'1,4 milions d'euros per a enguany.

Finalment, amb fons del Mecanisme de recuperació i resiliència del Govern d'Espanya, es posen en marxa subvencions per a potenciar la connectivitat i el desenvolupament d'infraestructures en polígons industrials i zones d'alta concentració empresarial per un total de 6,4 milions d'euros, així com subvencions per a millorar les instal·lacions de telecomunicacions en edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal amb 8,3 milions d'euros. Aquests projectes tenen com a àmbit d'actuació temporal els anys 2022 i 2023.

Per tant, el total d'inversió d'aquesta direcció general ascendeix a una previsió de 20 milions.

Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

A fi de facilitar l'accés a la connectivitat dels col·lectius més vulnerables, el Pla estratègic de subvencions preveu la posada en marxa d'un programa d'emissió de bons digitals en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, dotat amb quasi 2,5 milions d'euros per a l'exercici 2022, i que distribuirà ajudes per a facilitar la connectivitat a persones en situació de vulnerabilitat.

A més, i a fi d'eliminar totes les barreres que generen la bretxa digital, s'han dotat amb fons propis subvencions per a finançar la Xarxa de Càtedres Contra la Bretxa Digital en les universitats valencianes amb un import de 150.000 euros per al 2022, així com convenis amb organitzacions com FVMP i Cermi.

El total d'inversió prevista ascendeix a 4,9 milions d'euros per a aquesta direcció general.