Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universitats

Les proves d'accés a la Universitat es desenvoluparan els dies 7, 8 i 9 de juny de 2022

08/03/2022
- La convocatòria extraordinària tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de juliol
- La nota d'accés a la Universitat serà la mitjana ponderada del 60 % per a la qualificació de Batxillerat i el 40 % per a la nota de la fase obligatòria de les PAU
- Tota la informació es pot consultar a la web:
- La convocatòria extraordinària tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de juliol
- La nota d'accés a la Universitat serà la mitjana ponderada del 60 % per a la qualificació de Batxillerat i el 40 % per a la nota de la fase obligatòria de les PAU
- Tota la informació es pot consultar a la web: consultar açiLa Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha establit els dies 7, 8 i 9 de juny per a la realització de les proves d'accés a la Universitat del curs 2021-2022 per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.

L'alumnat podrà conéixer les seues qualificacions a partir de les 13 hores del dia 17 de juny i el termini per a sol·licitar la revisió d'examen s'estableix del 20 al 22 de juny fins a les 14 hores.

Quant a la convocatòria extraordinària, les proves es desenvoluparan els dies 5, 6 i 7 de juliol de 2022. Les qualificacions es donaran a conéixer a partir de les 17 hores del dia 13 de juliol, i la petició de revisió dels exàmens es realitzarà els dies 15, 18 i 19 de juliol fins a les 14 hores.

D'altra banda, la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari valencià ha establit els procediments que cal seguir per a l'accés i la preinscripció de l'estudiantat valencià en les universitats públiques.

Així doncs, per a l'accés a la Universitat de l'estudiantat provinent de Batxillerat es considerarà la qualificació del Batxillerat més la nota de la prova d'accés a la Universitat (PAU).

La nota d'accés serà la mitjana ponderada del 60 % per a la qualificació final de Batxillerat, i el 40 % per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. Es considerarà que un alumne o alumna reuneix els requisits d'accés quan el resultat d'aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

L'estudiantat s'examinarà en la fase obligatòria de la PAU de l'assignatura de lliure configuració autonòmica (valencià), l'assignatura d'Idioma Estranger cursat en Batxillerat, les assignatures de Castellà i d'Història d'Espanya i una de les quatre assignatures troncals generals en funció a la modalitat de Batxillerat triat. La nota d'aquesta fase obligatòria serà la mitjana d'aquestes cinc assignatures i haurà de ser igual o superior a 4 punts.

Els i les estudiants es podran presentar en fase voluntària a un màxim de 4 assignatures troncals, cursades o no, per a augmentar la seua qualificació fins a un màxim de 14 punts.

L'estudiantat amb Batxillerat internacional i procedent de països amb conveni d'accés amb Espanya presentarà la informació de l'acreditació en què constarà la seua qualificació d'accés a la Universitat. L'estudiantat estranger de països sense conveni haurà de fer una prova per a obtindre la nota d'accés o sol·licitar a la UNED l'acreditació corresponent que permeta que siga admés en la Universitat.

Finalment, l'estudiantat major de 25, 40 o 45 anys realitzarà les seues proves d'accés especifiques i tindrà una nota d'accés sobre un màxim de 10 punts, que serà també la seua nota d'admissió.

Tota la informació es pot consultar a: consultar açi