Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Enseñanzas artísticas

La Generalitat estableix les dates de les proves d'accés als estudis superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques, Dansa, Disseny i Música

16/03/2022
- La prova específica d'accés per a persones sense requisits acadèmics tindrà lloc el dia 31 de maig a les 9.00 hores
- La prova específica d'accés per a persones sense requisits acadèmics tindrà lloc el dia 31 de maig a les 9.00 horesLa Generalitat ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) les dates en les quals es desenvoluparan les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors per al curs 2022-2023, conduents a l'obtenció dels títols de grau en Ensenyaments Artístics Superiors en els diversos centres de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

Per a l'accés als ensenyaments oficials de grau en els centres de l'ISEACV en les àrees d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques, Dansa, Disseny i Música, es requereix estar en possessió del títol de Batxillerat o haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, així com la superació de la prova específica d'accés que acredite que les persones aspirants tenen els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per a cursar els estudis corresponents.

Les dates per a la realització de les proves d'accés en els diversos centres d'ISEACV són les següents:

- Escola Superior d'Art Dramàtic de València: de l'1 al 24 de juny de 2022
- Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora: 14 de juliol
- Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises: 14 de juliol
- Conservatori Superior de Dansa d'Alacant: 13 i 14 de juliol
- Conservatori Superior de Dansa de València: 11 i 12 de juliol
- Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant: 8 de juliol
- Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi: 7 de juliol
- Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló: 15 de juliol
- Escola d'Art i Superior de Disseny d'Orihuela: 12 de juliol
- Escola d'Art i Superior de Disseny de València: 11 de juliol
- Conservatori Superior de Música d'Alacant: del 27 al 29 de juny
- Conservatori Superior de Música de Castelló: de l'11 al 13 de juliol
- Conservatori Superior de Música de València: del 20 de juny a l'1 de juliol

La inscripció a les proves específiques es realitzarà telemàticament a través del programa de gestió ARTIC amb el corresponent enviament de la documentació requerida als correus electrònics habilitats per a cada centre on es realitze la prova, i el pagament de la taxa establida per import de 74,20 euros. Es pot consultar tota la informació en l'enllaç següent: https://iseacv.gva.es/va/pruebas-de-acceso

La superació de la prova específica d'accés tindrà validesa per al curs acadèmic 2022-2023 i exigeix obtindre una qualificació igual o superior a 5.

A les persones que obtinguen plaça per a cursar estudis en els centres de l'ISEACV se'ls comunicarà telemàticament la data i la franja horària assignada, en funció de la qualificació obtinguda, en la qual poden formalitzar la matrícula i el termini de presentació de la documentació acreditativa de reunir els requisits acadèmics exigits.

L'alumnat que estiga en possessió del títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o l'equivalent, podrà accedir directament als estudis, sense necessitat de fer la prova específica d'accés, mitjançant la inscripció telemàtica en les dates que estableixen en les respectives pàgines web cada un dels centres. Per a aquest estudiantat es reservarà un 20 % de les places disponibles.

Finalment, i excepcionalment, podran accedir als ensenyaments artístics superiors les persones majors de 18 anys, i les majors de 16 anys per als estudis de música o dansa, que, sense tindre el títol de Batxillerat, superen una prova específica d'accés per a persones sense requisits acadèmics.

Aquesta prova específica per a persones sense requisits acadèmics és comuna per a tots els ensenyaments artístics superiors i tindrà lloc el dimarts 31 de maig de 2022 a les 9.00 hores. Tindrà una duració màxima de 5 hores.