Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives

El Consell aprova la modificació del decret de reconeixement del grau de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions socials

05/08/2022
  • L’objectiu és fomentar l’autonomia de les persones en situació de dependència i afavorir-ne la permanència en el seu entorn enfront de la institucionalització
  • S’amplia la figura del o la professional assistent personal i es regula la figura de la persona professional d’assistència terapèutica infantil (PATI)

El Ple del Consell ha aprovat la modificació del Decret 62/2017 pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència en les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.

L’objectiu d’aquesta modificació és fomentar l’autonomia de les persones en situació de dependència mitjançant serveis i prestacions que afavoreixen la permanència en l’entorn de les persones i la desinstitucionalització i garanteixen la lliure elecció de les persones davant de la cartera de serveis, de manera que es recull així la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 

Així mateix, l’entrada en vigor de la Llei 3/2019 de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana ha suposat la reestructuració del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i la configuració del catàleg i les carteres de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, la qual cosa fa necessari adaptar la terminologia emprada en el Decret 62/2017.

Per tot això, el nou decret regula de manera clara i detallada el contingut dels serveis i les prestacions econòmiques per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència, amb especial esment a la prestació vinculada de garantia, com a mecanisme que assegura i garanteix a totes les persones que no puguen quedar mai privades del dret a obtindre una plaça residencial.

Principals novetats

Entre les novetats introduïdes pel decret que ha aprovat el Consell destaca l’ampliació de la figura del o la professional assistent personal, així com l’aclariment normatiu quant a la seua tipologia, els requisits i el tipus de prestacions, i posa l’accent principalment en la regulació de la figura de la persona professional d’assistència terapèutica infantil (PATI).

Així mateix, es millora el servei d’ajuda a domicili (SAD) i l’import de la seua prestació vinculada (PVS-SAD), i s’incrementa un 33 % la quantia màxima de la prestació de cures en l’entorn familiar per part de persones cuidadores que no són familiars, amb càrrec a fons de la Generalitat.

D’altra banda, amb la finalitat de garantir un servei d’atenció residencial adequat i garantir-ne l’accés, en la prestació vinculada de garantia se’n limita el preu al cost de referència.

El decret aprovat recull també el contingut de l’acord de 28 de gener de 2019 entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i les conselleries d’Educació, Cultura i Esport i d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a impulsar un pla d’actuació dirigit a les persones cuidadores en l’entorn familiar que es vulguen integrar laboralment en el sector professionalitzat d’atenció a persones en situació de dependència i no disposen d’una qualificació professional específica en aquest sector.

A més, s’hi recullen algunes altres modificacions que afecten el servei de prevenció i promoció de l’autonomia personal, tant pel que fa a l’acreditació com per la intensitat d’aquest servei i les compatibilitats, i es presta més sensibilitat cap a l’atenció centrada en les persones, que romandran als seus domicilis ateses amb qualitat.