Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell finança amb 1,2 milions d'euros la posada en marxa del campus universitari de Ciències Gastronòmiques de Dénia

30/09/2022
  • El conveni preveu la rehabilitació integral de l'edifici Torrecremada

El Ple del Consell autoritza la subscripció d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i l'Ajuntament de Dénia, pel qual es destinen 1,2 milions d'euros al finançament de la rehabilitació integral de l'edifici Torrecremada, de propietat municipal, que albergarà el futur campus universitari de Ciències Gastronòmiques.

Aquest centre permetrà oferir ensenyaments universitaris en una matèria d'interés social, turístic i econòmic elevat, com ho és la gastronomia, en una ubicació idònia.

L'objecte de la inversió és col·laborar amb l'Ajuntament de Dénia i la Universitat d'Alacant (UA) en la posada en marxa del nou campus universitari dependent de la universitat. Es materialitzarà per mitjà de la rehabilitació integral de l'edifici de Torrecremada, inclòs en el Catàleg de béns i espais protegits de l'Ajuntament de Dénia, amb un nivell de protecció parcial que permet intervencions de conservació, restauració i rehabilitació.

Amb la signatura del conveni, l'Ajuntament de Dénia es compromet, entre altres qüestions, a gestionar i obtindre les llicències, permisos i informes necessaris per a dur a terme la rehabilitació integral de l'edifici Torrecremada, dur a terme els tràmits preceptius perquè l'edifici puga destinar-se a usos educatius d'acord amb el planejament urbanístic en vigor en el municipi i destinar-lo a seu del campus universitari de Ciències Gastronòmiques, així com mantindre les instal·lacions per a la finalitat prevista en perfecte estat de conservació, i la cobertura dels costos de personal i de manteniment de la instal·lació, si escau.

Per a supervisar el compliment del que s'estipula en el conveni es crearà una comissió de seguiment formada per una representació paritària de dos membres per cadascuna de les parts signants i que podrà estar assistida pel personal tècnic que es considere convenient.