Presidència

La Generalitat convoca un milió d’euros en subvencions destinades al sanejament de les entitats locals que tinguen una situació d’“especial dificultat financera”

24/11/2022
  • Es podran beneficiar els ajuntaments que presenten un “nivell d'endeutament viu” superior al 110 % dels ingressos corrents
  • Els ajuntaments que complisquen els requisits podran presentar les sol·licituds de subvenció de manera telemàtica a partir de demà divendres
  • La finalitat de les subvencions serà la reducció de capital d’operacions d’endeutament financer a llarg termini

La Generalitat ha convocat un milió d’euros en ajudes destinades al sanejament de les entitats locals de la Comunitat Valenciana en situació d’“especial dificultat economicofinancera” amb l’objectiu de reduir l’endeutament generat per les operacions de crèdit a llarg termini.

Les subvencions, gestionades per la Direcció General d’Administració Local, les podran sol·licitar ajuntaments que tinguen dificultats financeres amb un nivell d’endeutament superior al 110 % dels ingressos corrents liquidats.

La resolució d’aquestes subvencions s’ha publicat en el DOGV d’aquest dijous 24 de novembre, per la qual cosa les entitats locals poden presentar sol·licituds de manera telemàtica fins al pròxim dia 12 de desembre. La concessió de les subvencions es farà en règim de concurrència competitiva.

La finalitat de les subvencions serà “la reducció de capital viu d’operacions d’endeutament financer a llarg termini, formalitzat amb entitats bancàries i disposat sempre que es tracte d’amortitzacions no ordinàries”.

L’import global màxim per a finançar aquestes subvencions és d’1.050.000 euros. Les quanties que poden rebre els ajuntaments “en cap cas podran ser aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que es perceben d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, superior al cost de l’actuació subvencionada”.