Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universitats

El Consell flexibilitza els criteris d’accés en la convocatòria de les beques d’exempció de taxes universitàries per al curs 2022-23

10/01/2023
  • El termini per a presentar sol·licituds s’inicia el 12 de gener i conclou l’1 de febrer de 2023
  • La dotació global per a les beques d’exempció de taxes és de 5 milions

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha convocat les beques a l’exempció de les taxes universitàries per a cursar estudis a les universitats valencianes per un total de 5 milions d’euros per al curs 2022-2023.

En tractar-se d’una exempció de taxes, la Conselleria ha acordat amb les universitats que no s’exigisca el pagament de la matrícula als i les alumnes que puguen ser beneficiaris i tan sols en cas que fora denegada la seua sol·licitud, haurien d’abonar-la. El termini per a presentar sol·licituds s’inicia el 12 de gener i conclou l’1 de febrer de 2023.

El programa global de beques universitàries i d’accés a estudis superiors impulsat per la Conselleria d’Universitats ha anat incrementant la dotació pressupostària al llarg dels anys.

Tal com ha destacat la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, “el compromís d’aquest Consell per fomentar l’accés a l’educació superior i garantir l’accés als estudis superiors a tot aquell i aquella que es vulga formar és ferm. Per això, hem doblat la inversió per a beques universitàries des de 2015, i hem arribat als 33 milions per a aquest curs acadèmic 2022-2023”.

En aquest sentit, el Consell també ha flexibilitzat en aquesta convocatòria els criteris d’accés a les beques d’exempció de taxes, i s’han modificat els llindars de renda i de rendiment del capital immobiliari, així com del rendiment acadèmic de la branca de Ciències Jurídiques i Socials, amb l’objectiu que més estudiants se’n puguen beneficiar.

A més, també s’han flexibilitzat les condicions per a accedir a aquestes beques a les famílies monoparentals i les persones amb una discapacitat del 65 %.

Les beques d’exempció de taxes estan dirigides a tot l’alumnat que acredite la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana i estiga matriculat a les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià o en els seus centres adscrits, i que cursen ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a l’obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau.

La beca consisteix en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats per l’estudiantat en primera i/o segona matrícula, i es concedirà en règim de concurrència competitiva en ordre descendent fins que s’esgote l’import global màxim, d’acord amb la nota mitjana obtinguda per l’alumnat en el curs acadèmic anterior o l’últim realitzat.

Per als i les alumnes que es matriculen per primera vegada de primer curs d’estudis de grau s’atendrà la nota d’accés a la universitat segons la fórmula següent: 60 % qualificació final de Batxillerat + 40 % nota fase obligatòria de la PAU.

Per als i les alumnes que es matriculen per primera vegada de primer curs de màster oficial, la nota mitjana serà la de l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris que donen accés al màster.

Les sol·licituds es presentaran exclusivament de manera telemàtica, a través de la plataforma de tramitació de la GVA, a través d’aquest enllaç.

Els dubtes relacionats amb el contingut d’aquesta convocatòria es poden consultar a través del correu electrònic: auniv_becas@gva.es o a través del telèfon d’informació administrativa 012.

Requisits acadèmics per a estudis conduents al títol oficial de màster universitari

Com a criteri general, i llevat d’excepcions, per a tindre dret a beca, i d’acord amb les bases, la persona sol·licitant haurà d’estar matriculada, almenys, de 60 crèdits.

A més, l’alumnat de primer curs de màsters habilitants haurà d’acreditar una nota mitjana de 6,50 punts en els estudis previs que els donen accés al màster, o de 7,00 punts en els restants estudis de màster. Les notes mitjanes procedents de les branques d’Enginyeria i Arquitectura es multiplicaran pel coeficient 1,17; l’alumnat de segon curs de màsters habilitants també haurà d’acreditar una nota mitjana de 6,50 en el primer curs, o de 7,00 punts en els restants estudis de màster, i, en tot cas, les persones sol·licitants de beca per al segon curs de màster hauran d’acreditar haver superat el total dels crèdits dels quals hagen estat matriculats en primer curs.

Amb caràcter general, els beneficiaris i les beneficiàries de la beca la podran gaudir durant els anys de què conste el pla d’estudis.

Requisits acadèmics per a estudis conduents al títol de grau

Amb caràcter general, i tret d’excepcions, les persones sol·licitants hauran d’estar matriculades de 60 crèdits, és a dir, en règim de dedicació acadèmica completa.

De manera extraordinària per a aquesta convocatòria, i a excepció dels qui es matriculen per primera vegada, la resta d’alumnes haurà d’haver superat en l’últim curs realitzat els percentatges de crèdits següents: en les branques d’Arts i Humanitats, el 75 % dels crèdits; en la branca de Ciències Socials i Jurídiques, el 70 % dels crèdits; en la branca de Ciències de la Salut, el 65 % dels crèdits, i el 55 % dels crèdits en les branques de Ciències, Enginyeria i Arquitectura.

Es podrà beneficiar d’aquestes beques l’estudiantat d’ensenyaments de la branca de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura durant dos anys més dels establits en el corresponent pla d’estudis, i un any més si es tracta dels altres estudis universitaris.