Presidència

El Consell aprova el projecte de la Llei integral de mesures contra el despoblament a la Comunitat Valenciana

13/01/2023
  • El seu objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones residents, garantir serveis bàsics i promoure mesures per a reactivar-ne el teixit socioeconòmic
  • La Generalitat ha assumit el repte de la lluita contra el despoblament territorial com una línia d'acció política prioritària

El Ple del Consell ha aprovat el projecte de la Llei integral de mesures contra el despoblament a la Comunitat Valenciana, que destaca la lluita contra aquest fenomen territorial com a línia d’acció política prioritària del Govern Valencià. Així mateix, s’ha decidit sol·licitar de la Mesa de les Corts Valencianes la declaració d’urgència en la tramitació d’aquest projecte de llei.

La futura llei beneficiarà més de 80.000 persones que resideixen als 178 municipis de la Comunitat Valenciana considerats actualment en risc de despoblament. Per a fer-ho, incorporarà la perspectiva rural en totes les polítiques i els projectes normatius de la Generalitat.

L’objecte d’aquesta llei, que consta de 42 articles, és garantir serveis bàsics als municipis afectats, millorar la qualitat de vida dels seus habitants, promoure mesures per a reactivar-ne el teixit socioeconòmic, afavorir la cohesió social i territorial i un desenvolupament ambientalment sostenible i territorialment equilibrat.

En aquest sentit, es garanteix l’accés a una educació, una sanitat i uns serveis socials de qualitat, per a la qual cosa, entre altres accions, el Consell incentivarà els empleats públics en les zones en risc de despoblament. A més, s’aspira a corregir les desigualtats, garantir els drets i potenciar les oportunitats per a totes les persones independentment del seu lloc de residència.

El nou text normatiu pretén oferir un marc, permanent i estructurat, que integre i consolide les polítiques de lluita contra el despoblament sobre uns principis comuns basats en el consens, la coordinació i la col·laboració entre administracions públiques, especialment amb l’Administració local, i la cooperació amb la resta d’institucions, entitats públiques, o privades, i persones que representen el territori.

Amb aquesta finalitat, la llei proporcionarà instruments per a lluitar de manera integral contra el despoblament; impulsarà els projectes que ja estan en marxa; iniciarà mesures específiques, i coordinarà totes les accions que, de manera transversal, s’estan duent a terme des d’altres departaments del Consell.

Des d’una visió integradora, multisectorial i multidisciplinària, la llei contra el despoblament adoptarà mesures de discriminació positiva d’aquells col·lectius que ho necessiten, i posarà en marxa accions per a fomentar la igualtat i la lluita contra la bretxa de gènere, així com per a evitar l’exclusió social i financera.

Igualment, reforçarà les capacitats administratives als municipis més menuts, contribuint a la simplificació administrativa en la relació que tenen amb la Generalitat; crearà entorns que enfortisquen el teixit econòmic, l’economia social i la diversificació de sectors tradicionals i emergents, i aprofitarà els avantatges de la transició verda, la digitalització i la innovació tecnològica.