Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives

El Consell ratifica l’Estratègia valenciana d’envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada 2023-2027

20/01/2023
  • La finalitat és establir polítiques perquè les persones majors continuen gaudint de la vida al màxim i de la millor manera
  • L’estratègia s’ha organitzat entorn de cinc línies estratègiques i 18 objectius amb 61 mesures a implantar

El Consell ha sigut informat de l’Estratègia valenciana d’envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada 2023-2027, elaborada per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com una eina dinàmica i eficaç per a establir les polítiques orientades a aconseguir que les persones majors continuen gaudint de la vida al màxim, i de la millor manera possible, i acompanyades de tota la societat.

El text proposa com a principis bàsics l’autodeterminació de la persona; la participació; la solidaritat intergeneracional; els entorns amigables i segurs; la inclusió, i l’atenció centrada en la persona, tot això d’acord amb les competències de les diverses administracions públiques.

L’Estratègia valenciana d’envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada es configura com un instrument per a donar resposta a la soledat, el maltractament i la violència de gènere en aquesta població, i la planificació amb criteris d’igualtat i equitat en tot el territori, amb especial atenció a les dones, la diversitat funcional, cultural i/o sexual, i la fixació de les persones en el territori evitant el despoblament del món rural.

En aquest sentit, estableix mesures per a facilitar l’accessibilitat física; l’accés a la comunicació i a la utilització de la tecnologia; l’accés econòmic als recursos i a l’habitatge adaptat; la coordinació entre sistemes per a procurar que la persona puga residir en el seu entorn; la participació de les persones majors i la seua visibilitat, i la millora de la imatge social i la sensibilització de la societat cap a aquest sector de la població.

Línies, objectius i mesures

Per a abordar els aspectes més rellevants, l’estratègia s’ha organitzat entorn de cinc línies estratègiques i 18 objectius, amb 61 mesures a implantar, especificant per a cada mesura els òrgans que coordinen i intervenen.

La primera d’aquestes línies, Autonomia personal i bon tracte, té com a objectiu promocionar el benestar i l’autonomia a mesura que s’envelleix, a través del desenvolupament de les seues capacitats i des d’un enfocament comunitari.

Per a assolir-ho s’han establit una sèrie de mesures que van dirigides a la consolidació del model d’atenció integral centrat en la persona: accions formatives per al personal dels centres residencials públics de la Generalitat i increment de les plantilles; adequació dels espais físics, i disseny d’una guia de bones pràctiques per a la progressiva adaptació del funcionament dels centres residencials cap a aquest model.

Igualment, per a lluitar contra tota mena de violències i maltractament cap a les persones majors es plantegen diverses mesures, com ara el disseny i la difusió de protocols i la realització d’accions de sensibilització i campanyes informatives.

També són destacables les mesures encaminades a afavorir el procés d’envelliment actiu en l’entorn amb recursos de millora de la vida a casa, accions formatives en la utilització de les noves tecnologies i potenciació dels serveis de proximitat, com ho són els centres d’envelliment actiu i els centres de dia.

Com a segona línia s’ha establit la Convivència i solidaritat generacional per a reduir el risc d’aïllament social de les persones majors i la soledat no desitjada. Amb aquest objectiu, es promocionaran entorns amigables, inclusius, accessibles i segurs, que faciliten la interacció social de totes les generacions.

Així mateix, es promocionaran els programes específics per a persones en situació de soledat no triada i la promoció del model d’habitatge que fomente la vida en comú entre persones majors.

La tercera línia, Inclusió i accés als serveis públics, tracta de garantir la universalitat dels serveis i les prestacions que afavorisquen la inclusió en el procés d’envelliment actiu, com ara el foment dels canals d’informació des dels serveis de proximitat; el disseny de propostes de millora dels serveis públics i privats bàsics, per a adaptar-los a les necessitats de les persones majors, i la formació dels professionals de l’àmbit social i sanitari per a millorar l’atenció a aquest col·lectiu.

Reptes demogràfics és la quarta línia que estableix la relació de l’envelliment amb el despoblament i el moviment migratori, per la qual cosa es tracta de fomentar i potenciar la dinamització, la participació i la permanència de les persones majors en l’entorn rural. Es tracta d’un eix que busca arrelar les persones als territoris.

A fi d’augmentar els serveis públics en les zones rurals, es recullen diverses mesures, com ara la potenciació dels equips professionals itinerants d’atenció domiciliària, violència de gènere, prevenció de la malaltia mental i promoció de l’autonomia; la creació de recursos auxiliars dels centres de dia per a les persones majors al territori rural, i la implantació del transport a demanda.

També cal destacar la promoció d’iniciatives per a millorar la connexió a Internet i les habilitats TIC de les persones majors dels entorns rurals; punts de wifi gratuïts, i cursos d’alfabetització digital, així com el foment de les xarxes de suport veïnal en el món rural.

Finalment, la cinquena línia de Participació, que tracta l’apoderament de les persones majors amb la finalitat de promoure el canvi social cap a un nou paradigma de l’envelliment actiu, que atorgue visibilitat i protagonisme a les persones majors. En aquest àmbit s’inscriuen les activitats d’informació, investigació i coneixement del sector de les persones majors per a executar polítiques públiques eficaces.

Per a dur-ho a terme, es proposa la realització de campanyes que promoguen una visió positiva de la població major combatent la discriminació i l’edatisme; la promoció d’accions que faciliten la intervenció en la vida universitària de les persones majors com a persones expertes que hi aporten valor i coneixement; el foment de la participació de les persones majors en els mitjans de comunicació i els debats públics, a fi d’eliminar estereotips sobre la vellesa i l’envelliment; la realització d’accions de sensibilització, i la promoció d’actuacions que contribuïsquen a l’adhesió de les administracions locals al programa Ciutats amigables amb les persones majors, entre les mesures més destacades.

Talls de veu relacionats

Declaracions de la vicepresidenta i portaveu, Aitana Mas