Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova el document final de l’Agenda Urbana Valenciana

31/03/2023
  • El document es podrà consultar en el portal web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • L'AUV és el document estratègic orientador de les polítiques urbanes, territorials i d'habitatge de la Generalitat per als pròxims anys

El Consell ha aprovat el document final de l’Agenda Urbana Valenciana (AUV), text estratègic orientador de les polítiques urbanes, territorials i d’habitatge de la Generalitat per als pròxims anys.

L’AUV sorgeix del compromís de la Comunitat Valenciana amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, que insta països, regions i municipis a desenvolupar i adaptar les directrius d’aquesta agenda a les particularitats pròpies de cada territori.

Aquest document s’ha elaborat seguint un procés de coredacció de l’Administració autonòmica amb els diversos actors territorials, tant públics com privats, amb una exhaustiva participació pública que ha assolit un elevat nivell de consens.

Es podrà consultar en el portal web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

A diferència d’instruments similars elaborats en altres territoris, aquesta agenda està especialment dirigida als 542 municipis de la Comunitat Valenciana per a orientar les respectives accions i estratègies urbanes, proporcionar un catàleg de solucions als seus problemes i establir indicadors amb què els municipis poden avaluar la seua situació respecte dels objectius de sostenibilitat urbana i establir plans i estratègies de millora respecte de la realitat actual que presenten.

Al marge d’aquesta especialització en favor d’aplicar solucions a les diverses tipologies de municipis, l’Agenda Urbana Valenciana proposa uns continguts propis, del seu àmbit i escala territorial, que s’hauran de tindre en compte en les polítiques del Consell i en la planificació territorial i urbanística.

En concret, el document final compta amb sis blocs temàtics, 52 objectius operatius i 208 línies d’actuació, que es desenvoluparan mitjançant plans d’acció dirigits a metes més concretes.

Així, el bloc Economia urbana fa referència, entre altres aspectes, als districtes urbans d’innovació i atracció de talent, el turisme intel·ligent i sostenible, les noves tecnologies i els sectors disruptius, la creativitat i la indústria cultural, l’economia col·laborativa i la responsabilitat corporativa.

En Territori i ciutat s’aborda, principalment, una nova relació entre els diversos sistemes d’assentaments urbans; l’impuls a les ciutats mitjanes i l’equilibri territorial; la connectivitat ecològica i territorial; els riscos naturals i induïts, incloent-hi el canvi climàtic, i en els models urbans i territorials sostenibles.

El bloc sobre Governança/Governança urbana tracta sobre la transició digital i l’agilització i la simplificació administrativa, els governs en xarxa, els nous instruments financers, la participació ciutadana i la transparència administrativa.

Els continguts de Qualitat urbana i salut versen al voltant de la resiliència i el metabolisme urbà; la sobirania alimentària; la qualitat de l’aire, l’aigua i l’emissió de residus; l’energia distribuïda i les xarxes intel·ligents; les zones verdes i els espais lliures, i els ecosistemes urbans.

En el bloc dedicat a Dret a la ciutat i a l’habitatge es tracten les polítiques inclusives, la millora de barris, el tractament dels espais públics, la seguretat i la justícia social i la igualtat de gènere.

Ciutat connectada fa referència, entre altres aspectes, al transport públic sostenible, les ciutats intel·ligents, la mobilitat com a servei, la logística urbana i la descarbonització del transport.

La Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha sigut el departament encarregat de la tramitació de la redacció de l’Agenda, i ha coordinat la col·laboració entre els diversos òrgans de la Conselleria de Política Territorial i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.