Educació, Cultura i Esport

El Ple del Consell aprova els comptes anuals del Circuit del Motor

26/05/2023
  • S’aproven els comptes anuals de l’exercici econòmic 2022

El Consell, reunit en sessió plenària, ha acordat aprovar els comptes anuals de l’exercici econòmic de 2022, així com l’aplicació de resultats de l’exercici esmentat del Circuit del Motor i Promoció Esportiva SAU. 

Aquests comptes comprenen el balanç, a 31 de desembre de 2022; el compte de pèrdues i guanys; l’estat de canvis en el patrimoni net; l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria, així com l’informe de gestió de l’exercici.

La Generalitat és el soci únic d’aquesta societat, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General d’Accionistes, l’aprovació dels comptes anuals, l’aplicació de resultats i l’aprovació de la gestió social.