Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova els comptes anuals de la Societat Projectes per a la Transformació Digital SA corresponents a 2022

16/06/2023
  • Correspon al Consell, com a únic soci de l’SPTD, aprovar-ne els comptes

El Ple del Consell, constituït com a Junta General d’Accionistes, amb caràcter universal, de la mercantil Societat de Projectes per a la Transformació Digital, SA (SPTD), ha acordat l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic 2022.

En concret, l’acord comprén l’aprovació del balanç abreujat a 31 de desembre de 2022, el compte de pèrdues i guanys abreujat, l’estat abreujat de canvis en el patrimoni net, la memòria abreujada i l’informe de gestió corresponent a l’exercici acabat en aquesta data.

La Generalitat és l’únic soci de la Societat Projectes per a la Transformació Digital SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General d’Accionistes, aprovar-ne els comptes.