Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives

El Consell autoritza un conveni amb l’Imserso pel qual la Generalitat s’adhereix a l’aplicació estatal Baredi de valoració de la discapacitat

07/07/2023
  • Engloba tot el procés de baremació de la discapacitat i afavoreix la qualitat i la igualtat d’accés de tota la ciutadania
  • El nou model de baremació té en compte, a més dels biològics, els factors psicològics i els socials

El Ple del Consell ha aprovat el conveni de col·laboració de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives amb l’Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso), pel qual la Generalitat s’adhereix a l’ús de l’aplicació estatal Barem Integrat de Discapacitat (Baredi), creada per a la valoració del grau de discapacitat en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

L’aplicació engloba tot el procés de mecanització de les avaluacions per a determinar el grau de discapacitat, i simplifica i afavoreix la qualitat dels processos d’avaluació i la seua homogeneïtat en tots els territoris de l’Estat.

Aquesta aplicació ha sigut desenvolupada per l’Imserso d’acord amb els nous criteris marcats per la normativa estatal en aquesta matèria, aprovats mitjançant el Reial decret 888/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat, que van entrar en vigor l’abril de 2023.

L’objectiu d’aquesta eina és que la valoració i la qualificació del grau de discapacitat que afecte la persona siga uniforme en tot el territori de l’Estat, i garantir, amb això, la igualtat de condicions per a l’accés de la ciutadania a beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics atorguen.

La nova normativa estatal en matèria de discapacitat segueix el model biopsicosocial de la salut, desenvolupat en el context de la Teoria General de Sistemes, que s’ha estat consolidant internacionalment, en el qual es passa de l’enfocament tradicional, merament biològic, de la discapacitat a incorporar un enfocament en el qual es consideren de manera integrada tant els factors biològics com els psicològics i els socials.

En aquest sentit, es té en compte que la discapacitat és un fet social i un concepte que evoluciona i és el resultat de la interacció entre les persones amb discapacitats i les barreres a causa de l’actitud i l’entorn, que eviten la seua participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.

Per tant, el model descriu i avalua el funcionament i la discapacitat sobre la base d’uns components estructurats en dues categories: funcionament i discapacitat (funcions i estructures corporals, activitat i participació) i factors contextuals (factors ambientals i factors personals).

L’elevat nivell de complexitat tècnica que suposen aquests nous barems ha portat a desenvolupar l’aplicació Baredi per a l’ús per part de les comunitats autònomes, la qual cosa permet assolir una avaluació molt més completa i precisa de la situació de discapacitat i garantir la igualtat de tracte de la ciutadania.

A més, s’assoleix el fet d’homologar la regulació sobre la matèria segons els estàndards internacionals i garantir l’homogeneïtat en les valoracions que es duen a terme en els diversos territoris de l’Estat.