Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova l'avantprojecte de llei que permetrà aplicar la bonificació del 99 % sobre l'Impost de Successions i Donacions

05/09/2023
  • Aquesta mesura beneficiarà els fets imposables produïts des del 28 de maig de 2023
  • Es pretén reforçar els incentius existents per als actes gravats realitzats en el si del nucli familiar

El Ple del Consell ha aprovat l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 13/1997, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs, pel que fa a l'Impost de Successions i Donacions, per a augmentar i reforçar els incentius existents per als actes gravats realitzats en el si del nucli familiar.

D'aquesta manera, s'aprova una bonificació del 99 % de la quota tributària en les adquisicions mortis causa i percepcions de quantitats obtingudes pels beneficiaris d'assegurances de vida que s'afigen al cabal hereditari efectuades per parents del causant pertanyents als grups I i II (descendents i adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants) de la Llei 29/1987 de l'Impost sobre Successions i Donacions.

A més, s'hi introdueix un benefici similar per a les adquisicions per donació o altres actes lucratius inter vivos realitzades en favor del cònjuge, pares, mares, adoptants, fills i filles o adoptats o adoptades del o de la donant, nets o netes i avis o àvies amb la finalitat de simplificar la regulació actual de les reduccions associades al parentiu i incorporant com a beneficiaris o beneficiàries els cònjuges del o de la donant.

Així mateix, gaudiran de la mateixa bonificació les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 % o per persones amb discapacitat psíquica amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

Aquesta mesura beneficiarà els fets imposables produïts des del 28 de maig de 2023 i, com que es tracta d'una norma favorable per a la majoria de contribuents, no infringeix els principis constitucionals d'irretroactivitat o seguretat jurídica.

No obstant això, fa recomanable procedir a la tramitació urgent d'aquest avantprojecte de llei per a permetre a les persones contribuents gaudir al més prompte possible del benefici fiscal, sense que això genere un augment en els costos de gestió de l'impost.

Reduccions en transmissions inter vivos

Per al càlcul de la base liquidable de l'Impost sobre Successions i Donacions, en les transmissions inter vivos es podran aplicar a la base imposable diverses reduccions per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana.

En concret, si les adquisicions es realitzen per fills o filles o persones adoptades menors de 21 anys, s'hi aplicarà una reducció de 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga la persona donatària, sense que la reducció puga excedir de 156.000 euros.

Quan les adquisicions es facen per fills o filles o persones adoptades de 21 anys o més, pel cònjuge, pares o mares o adoptants, s'assignarà una reducció de 100.000 euros; en les adquisicions per nets o netes es fixarà una reducció de 100.000 euros si el net o neta té 21 anys o més, i 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el net o neta, sense que, en aquest últim any, la reducció puga excedir de 156.000 euros, mentre que en les adquisicions realitzades per avis o àvies, les reduccions seran de 100.000 euros.

En les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, i amb discapacitat psíquica, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, s'aplicarà una reducció a la base imposable de 240.000 euros.

Quan l'adquisició l'efectuen persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, que siguen el cònjuge, pares o mares, adoptants, fills o filles o persones adoptades del o de la donant, s'hi aplicarà una reducció de 120.000 euros. La mateixa reducció, amb els mateixos requisits de discapacitat, es podrà aplicar als nets o netes i als avis o àvies.

Durant molts anys l'aplicació de l'lmpost de Successions a la Comunitat Valenciana va tindre un impacte mínim per a la ciutadania, amb deduccions en la quota del 99 % per a ascendents, descendents i cònjuges de la persona morta.

En els anys més durs de la crisi econòmica va ser necessari reduir aquest percentatge de bonificació al 75 %, i, més recentment, a partir de 2017, s'ha tractat de maximitzar la finalitat recaptatòria de l'impost reduint encara més les deduccions aplicables.

Així, actualment la bonificació de la quota tributària a la Comunitat Valenciana és, amb caràcter general, del 50 %, llevat que es tracte de fills i filles menors de 21 anys o de persones amb un grau determinat de discapacitat física, sensorial o psíquica, i en aquests casos la bonificació és del 75 %.

Així mateix, l'eficiència econòmica de l'Impost de Successions ha sigut qüestionada, ja que condiciona o limita el comportament de les persones contribuents en qüestions com l'estalvi o la inversió en actes patrimonials determinats, a què cal afegir que es tracta d'un impost que grava la transmissió de patrimoni i rendes que ja han tributat abans segons la seua naturalesa. A més, l'impost s'exigeix en circumstàncies doloroses per la pèrdua d'algun familiar, i a això s'afigen altres tributs, taxes i despeses protocol·làries.

De la mateixa manera, l'aplicació de l'lmpost de Successions suposa, en un nombre elevat de casos, un perjudici econòmic molt greu per a moltes famílies que han de fer front al pagament d'aquest tribut sense que l'herència supose cap benefici econòmic ni cap increment real en el patrimoni de la persona hereua i, de fet, la impossibilitat de fer front a l'import econòmic de l'impost aboca a moltes persones a haver de renunciar a la seua herència.

Finalment, enfront de l'Impost de Successions per a les Famílies tan onerós, es troba l'escassa incidència sobre el total d'ingressos públics, que suposa a penes un 1 % dels ingressos previstos en el pressupost de la Generalitat. El mateix ocorre amb el gravamen sobre les donacions, que a penes suposa el 0,1 % dels ingressos públics i sobre el qual no hi ha cap mena de bonificació en la quota tributària que han de pagar els valencians i les valencianes.