Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell prorroga el conveni de reciprocitat del personal funcionari entre l'Administració de la Generalitat i la Universitat de València

05/09/2023
  • Les dues entitats renoven el marc de col·laboració per un període de quatre anys

El Ple del Consell ha aprovat la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública i la Universitat de València (UV) per a la percepció del complement de carrera administrativa, que permetrà al funcionariat de carrera de la Generalitat accedir a llocs de treball de la Universitat de València i viceversa, sense minoració en les retribucions percebudes.

D'aquesta manera, les dues entitats renoven el marc de col·laboració, per un període de quatre anys, amb l'objectiu de continuar facilitant la reciprocitat en la percepció del complement de carrera professional, de manera que la mobilitat interadministrativa no supose menyscapte econòmic.

El Decret 211/2018, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, preveu el règim específic en aquesta matèria per al personal procedent d'altres administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques, d'acord amb el principi de reciprocitat.

En concret, el decret estableix que el personal d'altres administracions públiques o universitats públiques que ocupe plaça en l'Administració de la Generalitat, a través d'altres sistemes de provisió de llocs de treball, tindrà dret a la percepció del complement de carrera professional horitzontal de l'Administració de la Generalitat pel temps que haja prestat serveis en aquesta.

Així mateix, podrà percebre el complement de carrera administrativa que tinga reconegut en la seua administració d'origen, d'acord amb el principi de reciprocitat i en els termes que preveu el conveni de col·laboració entre les dues entitats prorrogat pel Ple del Consell.