Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell col·labora amb la Universitat de València per a impulsar l'estabilització del personal investigador del Pla GenT

05/09/2023
  • La finalitat és finançar tres projectes d'investigació que contribuiran a l'enfortiment del Sistema Valencià d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic
  • L'import màxim total de la subvenció és de 390.000 euros

El Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i la Universitat de València (UV) per a concedir una subvenció com a incentiu per l'estabilització de personal investigador del Pla de generació de talent (Pla GenT). 

Mitjançant el conveni es financen les despeses d'execució d'un total de tres projectes d'investigació i s'hi inclouen els contractes de les persones investigadores, així com les despeses de desenvolupament del grup d'investigació que aquestes duguen a terme.

L'aportació econòmica de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació serà d'un màxim de 390.000 euros, amb càrrec al pressupost per a l'exercici 2023. El conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2023.

La finalitat de la subvenció és finançar les despeses d'execució dels projectes d'investigació següents:

• Fusion of satellite time-series data to examine the impact of extreme weather events on crop production (fusió de dades de sèries temporals satel·litàries per a examinar l'impacte de fenòmens climàtics extrems en la producció de cultius)

• Effective field theories for hadron exotic states with application in lattice QCD (teories de camp efectives per a estats exòtics d'hadrons amb aplicació en QCD reticular)

• La frontera de l'espai i el temps a la màxima resolució angular

Del total de l'import de la línia nominativa (390.000 euros), 130.000 euros finançaran la despesa amb càrrec a cada projecte dels esmentats prèviament. 

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació té com un dels objectius el fet de facilitar l'atracció i el retorn de personal investigador a l'exterior, per a aconseguir l'enfortiment del Sistema Valencià d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic. 

Per part seua, la Universitat de València, tal com recull el seu règim jurídic i els seus estatuts, té com a finalitats fonamentals, entre d'altres, el foment de la investigació, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament científic i tecnològic.

Per al seguiment i la interpretació del conveni, es constitueix una comissió mixta de seguiment i control integrada per dos membres de cada part signant.