Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell concedix a Ford una nova ampliació del termini per a l’adequació de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes

10/10/2023
  • La subvenció a Ford ascendix a 10 milions d’euros, en una concessió directa que va començar l’any 2016 i s’estendrà fins a 2025
  • La finalitat de les obres és l’adequació de la terminal logística a les condicions que en permeten la connectivitat amb la infraestructura del corredor mediterrani

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es concedix a Ford España, SL, una ampliació del termini en les obres que està duent a terme a la terminal logística d’Almussafes.

L’objectiu d’esta adequació és permetre la connectivitat amb el corredor mediterrani.

El nou decret modifica la base primera del Decret 98/2016, que ara indica el següent: “Objecte de la subvenció: És objecte de regulació per mitjà d’estes bases la concessió directa d’una subvenció a Ford España, SL, per a la realització de les inversions necessàries per a l’adequació de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes a les condicions que en permeten la connectivitat amb la infraestructura del corredor mediterrani, durant el període 2016-2025”.

L’import de la subvenció ascendirà al 100 % de les inversions subvencionables a les quals fa referència la base primera, amb una aportació màxima de 10.000.000 d’euros, que s’abonaran amb càrrec als crèdits que a este efecte s’habiliten en el programa 722.20 ‘Política industrial dels pressupostos de la Generalitat’.

Antecedents

En el Decret 98/2016, del Consell, es van establir les bases reguladores de la concessió directa, amb caràcter excepcional i per raons d’interés públic de tipus econòmic, d’una subvenció a Ford Epaña, SL, per a la realització de les inversions necessàries per a l’adequació de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes, de la qual és titular, a les condicions que en permeten la connectivitat amb la infraestructura del corredor mediterrani.

En aplicació d’este decret, posteriorment, i per mitjà d’una resolució de la persona titular de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es va concedir una subvenció nominativa a Ford España, SL, per a la realització de les inversions d’adequació en la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes, per a la seua connexió i operativitat amb el corredor mediterrani.

En virtut d’esta resolució, es concedia a Ford una subvenció d’un màxim del 100 % de les inversions subvencionables necessàries durant el període 2016-2018.

Tant en el decret de bases reguladores com en la resolució de concessió es va establir que la conselleria amb competències en matèria d’indústria faria una aportació màxima de 10.000.000 d’euros, d’acord amb el desglossament per anualitats següent: exercici 2016: 3.000.000 d’euros, exercici 2017: 5.000.000 d’euros i exercici 2018: 2.000.000 d’euros.

D’altra banda, en les bases reguladores i en la mateixa resolució de concessió es va establir que, si l’import de despesa justificada en cada anualitat fora inferior a l’ajuda màxima prevista, l’aportació de la Conselleria es minoraria en la quantia corresponent, sense perjudici que, per a assegurar l’adequació de les diverses anualitats al desenvolupament efectiu de l’actuació subvencionada, es podrien fer els reajustaments d’anualitats necessaris.

En 2016, Ford España, SL, va iniciar les inversions d’adequació en la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes. No obstant això, durant l’execució del projecte, van sobrevindre diversos successos i circumstàncies tècniques imprevisibles que no en van permetre l’execució normal.

Per estos motius, amb data 13 de juny de 2018, l’empresa beneficiària de l’ajuda va presentar un escrit en el qual, a la vista de les circumstàncies sobrevingudes, sol·licitava la modificació del Decret 98/2016, de 4 d’agost, del Consell, així com la resolució de concessió del 3 de novembre de 2016, a l’exclusiu efecte d’ampliar el termini per a l’execució de la inversió restant subvencionada i consignar en les anualitats 2019, 2020 i 2021 l’import pendent de subvenció. Esta sol·licitud va ser estimada i recollida en el Decret 203/2018, que posteriorment donaria pas a una solució de la concessió de la subvenció nominativa.

El 29 de setembre de 2021, l’empresa beneficiària Ford España, SL, va tornar a sol·licitar una nova ampliació del termini per a la realització de les inversions, amb un nou reajustament d’anualitats, consistent a distribuir la quantia total prevista en estos moments en l’exercici 2021 de 781.000,31 euros, en les anualitats següents: exercici 2021, 356.512,83 euros; exercici 2022, 24.487,48 euros, i exercici 2023, 400.000,40 euros.

El 5 de juny de 2023, l’empresa beneficiària Ford España, SL, va sol·licitar novament una altra ampliació del termini per a la realització de les inversions, amb un nou reajustament d’anualitats, consistent a distribuir la quantia total prevista en estos moments en l’exercici 2023 de 400.000,40 euros, en les anualitats següents: exercici 2023, 0 euros; exercici 2024, 0 euros, i exercici 2025, 400.000,40 euros.

Paral·lelament, i en relació amb el que s’ha esmentat anteriorment, des de l’Oficina del Comissionat del Govern per al corredor mediterrani, es va comunicar a Ford España, SL, que per a l’arribada de l’amplària estàndard fins a la factoria Ford és necessari que es finalitzen les obres i es posen en servei diversos trams implicats per a posar a la disposició el corredor.

Tenint en compte l’estat d’execució i administratiu de cada tram, així com l’estimació de la fi, l’Alt Comissionat considera, com així ho ha fet saber al Govern Valencià, que la posada en servei d’amplària estàndard en la terminal de l’àrea industrial d’Almussafes es podria produir en el període situat entre el segon o el tercer trimestre de 2025.