Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza l’establiment d’un sistema dinàmic d’adquisició per a la contractació centralitzada d’obres de cablejat de xarxes de comunicacions de la Generalitat

03/11/2023
  • Té un valor estimat de 40 milions i un termini de vigència de 3 anys
  • Es pretén dotar de connectivitat d’alta velocitat les seus de les entitats vinculades a la Central de Compres de la Generalitat que ho requerisquen

El Consell ha autoritzat la contractació centralitzada d’obres de cablejat de xarxes de comunicacions mitjançant l’establiment d’un sistema dinàmic d’adquisició (SDA) en els immobles i les dependències de l’Administració de la Generalitat, el seu sector públic instrumental i les entitats adherides.

L’SDA elaborat per la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, a través de la Central de Compres de la Generalitat, tindrà un termini de vigència de 3 anys i el seu valor estimat ascendix a 40 milions d’euros, IVA exclòs.

En concret, les obres d’instal·lació de cablejat de xarxes de comunicacions tenen per objecte dotar de connectivitat d’alta velocitat les seus de les entitats vinculades a la Central de Compres de la Generalitat que ho requerisquen per necessitats funcionals dels serveis als quals estan adscrites.

Estes infraestructures de xarxa responen a la necessitat d’incorporació de les TIC a tots els processos de l’Administració per a la innovació tecnològica de la seua gestió i la provisió de serveis públics de qualitat.

A més, les TIC permeten millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’Administració i oferixen informació fiable i actualitzada als òrgans directius per a l’aplicació de les seues polítiques.

En este sentit, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (DGTIC) està duent a terme des de fa anys un procés necessari de consolidació, actualització i implantació d’infraestructures i plataformes innovadores que oferisquen serveis eficaços i eficients a l’empleat públic amb l’objectiu de facilitar el seu treball diari.

L’SDA comprén dos fases. Una primera fase d’admissió al sistema de totes les empreses interessades que, reunint els requisits de capacitat i solvència requerits, ho sol·liciten. I una segona fase de licitació dels contractes específics en la qual es convidarà totes les empreses prèviament admeses al sistema per a la presentació de les ofertes corresponents.

No hi ha límits de nombre de candidats admissibles al sistema, de manera que qualsevol empresa pot sol·licitar que l’admeten durant tot el termini de vigència, sempre que complisca els requisits de capacitat i solvència.

Idoneïtat de la centralització

El sistema dinàmic d’adquisició (SDA) té per finalitat la contractació centralitzada d’obres de cablejat de comunicacions, tal com està previst en el Decret 35/2018, del Consell, pel qual es regula la Junta Superior de Contractació Administrativa, el Registre oficial de contractes de la Generalitat, el Registre de contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana i la Central de Compres de la Generalitat, segons el qual es declaren com a obres i serveis d’adquisició centralitzada les obres de cablejat de telecomunicacions.

La centralització suposa l’obligació de tots els ens afectats per este decret, i les entitats adherides voluntàriament a este SDA, de tramitar les obres incloses en les categories objecte d’este SDA de conformitat amb el que s’establix en este plec.

La necessitat i la idoneïtat d’esta contractació centralitzada es justifica a aconseguir el màxim estalvi econòmic en el preu, aconseguir més eficiència en la utilització dels fons destinats a la seua adquisició i millorar la gestió de les infraestructures i els serveis de telecomunicacions.