Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell col·labora amb la Universitat Jaume I de Castelló en un projecte d’investigació sobre els efectes de les ajudes Leader en el territori rural

03/11/2023
  • L’estudi busca detectar els canvis en procediments i comportaments en el medi rural basant-se en la diversitat de la Comunitat Valenciana
  • La Conselleria d’Agricultura hi aporta 20.000 euros

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) per a la realització d’un projecte d’investigació sobre els efectes indirectes de la percepció social de l’impacte de les ajudes Leader en el territori de la Comunitat Valenciana, per un import de 20.000 euros.

Este estudi ve motivat per la diversitat dels territoris rurals valencians, que fa necessari identificar i plasmar els escenaris diferents de ruralitat, de manera que es puguen discernir les diferències en els discursos que es puguen trobar de la seua relació amb les ajudes Leader.

El conveni entre les dos entitats servix per a analitzar les condicions actuals de la ruralitat, remarcant-ne la diversitat, així com les fórmules que adquirixen les ajudes Leader, ja que en esta diversitat radica la possibilitat d’identificar línies de treball més o menys efectives en un context complex com el rural.

En concret, este estudi busca detectar els canvis en els discursos, els procediments, les polítiques, l’actitud i el comportament en el medi rural.

Per a desenvolupar-ho, es definix la diversitat de territoris rurals sobre els quals operen les ajudes Leader, es definix també una tipologia d’ajudes Leader per a observar els efectes diferenciats que poden tindre i es construïx un sistema d’indicadors dels impactes que puga ser estandarditzat i aplicable en altres territoris i tipologies d’ajuda.

Per a aconseguir estos objectius, es planteja un estudi basat en la pluralitat de la ruralitat de la Comunitat Valenciana, sense descartar un treball més intens en zones que, per les seues característiques, tinguen un interés especial quant a l’estudi dels impactes.

La configuració de la mostra es farà tenint en compte els nivells de risc de despoblament que tinguen els diversos municipis de l’interior valencià. Es triaran dos municipis per cada grup d’acció local (GAL), de manera que es tindrà informació de 22 municipis molt diversos.

S’empraran tècniques d’investigació com ara anàlisi sociogeogràfic, enquestes (en línia) als agents del sistema productiu, entrevistes en profunditat a empresaris i agents locals, grups de discussió amb presència d’administracions i entitats associatives, anàlisis dels expedients, entrevista en profunditat a gerents GAL i anàlisis de publicacions de caràcter comarcal.

Ajudes Leader

Estes ajudes s’emmarquen en l’estratègia Leader de la Unió Europea i els programes de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana, per a incentivar l’activitat econòmica, afavorir la creació d’ocupació, impulsar la innovació, millorar la competitivitat empresarial, així com la conservació i la millora mediambiental de l’entorn rural.

Estan dirigides a persones emprenedores que volen posar en marxa un nou projecte o bé empreses ja establides en el medi rural que vullguen fer una inversió i dur a terme processos de millora. També a entitats públiques locals i entitats sense ànim de lucre.