Vicepresidència i Servicis Socials, Igualtat i Vivenda

El Consell aprova convenis amb les universitats UV, UPV i UMH d’Elx per a la investigació i l’estudi dels serveis socials

10/11/2023
  • L'objectiu és fomentar la investigació de les universitats en l'àmbit dels serveis socials
  • La Generalitat destinarà per al finançament d'estos convenis 150.000 euros

El Ple del Consell ha aprovat tres convenis entre la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i la Universitat de València-Estudi General (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) per al foment de la investigació en serveis socials de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat finançarà estos projectes d’investigació amb un import total de 150.000 euros, 50.000 per a cada una de les tres universitats que participen en estos convenis.

El propòsit és fomentar l’activitat investigadora de les universitats a través dels laboratoris de la Universitat de València-Estudi General, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat Politècnica de València, creats amb eixe objectiu per al desenvolupament, l’anàlisi i l’avaluació dels models de diagnòstic i intervenció dels Serveis Socials d’atenció primària, així com dels models organitzatius que els acompanyen.

A més, en els treballs de recerca de les universitats s’identificaran els indicadors territorials de vulnerabilitat amb l’objectiu d’afavorir i facilitar el coneixement de necessitats socials i l’impacte que tenen les prestacions, els programes i els serveis públics, així com l’efectivitat dels recursos que s’assignen.

Tal com recullen els convenis subscrits, les universitats duran a terme un estudi de les característiques i els continguts dels processos de transformació necessaris per a reduir la vulnerabilitat territorial, des de la perspectiva dels Serveis Socials municipals d’atenció primària i amb la participació de les persones usuàries.

Com a novetat enguany s’introduïxen noves línies d’investigació referides al sensellarisme i a la renda valenciana d’inclusió i l’ingrés mínim vital.

També sobreïxen pel seu interés les línies d’investigació sobre l’anàlisi de dades d’enquestes en serveis socials dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana i el Moises, eina de Monitoratge i Optimització d’Infraestructures de Serveis Socials de la UMH; l’estudi sobre accessibilitat (identificar les barreres més habituals arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació), i les noves tecnologies per a serveis socials de la UPV.

Quant a la metodologia que s’utilitzarà, s’ha programat la recopilació de dades a través d’un treball de camp mitjançant les activitats de grups de discussió, anàlisis bibliogràfiques i entrevistes a persones usuàries, professionals i personal directiu dels centres de Serveis Socials d’atenció primària.

Cada una de les universitats amb les quals s’establixen els convenis de col·laboració presenten unes característiques particulars d’especialització, tant pel que fa a currículums com a graus universitaris impartits, la qual cosa permet realitzar investigacions específiques i ajustades a les seues particularitats, sempre referides al marc general dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

Amb la finalització anual de cada conveni es presenta una memòria justificativa del treball que s’ha fet en cada una de les línies d’investigació proposades, i es justificarà documentalment la conclusió de la investigació o la seua continuïtat en convenis següents.

A més dels convenis que s’han aprovat, també han signat ja els respectius convenis la Universitat d’Alacant (UA) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI).

Laboratoris de servei socials

Els laboratoris de serveis socials es conceben com a xarxes d’investigació, coneixement i millora contínua de la qualitat en serveis socials, a través de la creació de xarxes sinèrgiques entre tots els actors que participen en el sistema: administracions públiques -locals, supramunicipals, provincials i Generalitat-, universitats públiques i professionals.

Es tracta d’un model pioner a Espanya impulsat per la Generalitat per a fer valdre i dignificar, des del rigor científic, el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.