Justícia i Interior
Regulació d’horaris

Justícia aprova l’orde que regula els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i socioculturals, i locals d’oci

13/11/2023
Justícia aprova l’orde que regula els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i socioculturals, i locals d’oci
  • La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, destaca la importància que “hi haja una ordenació raonable sobre les activitats dedicades a l’oci, perquè siguen compatibles amb el dret al descans dels veïns”
  • Demana als ajuntaments “el màxim rigor i col·laboració en temes com ara les terrasses i els espectacles que se celebren en la via pública, que formen part de les seues competències”

La Comissió d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Justícia i Interior, ha aprovat l’orde per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics per a l’any 2024, inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i la seua normativa de desenvolupament.

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha destacat la importància que “hi haja una ordenació raonable sobre les activitats dedicades a l’oci, ja que formen part d’un sector econòmic que dona treball a moltes persones, perquè siguen compatibles amb el respecte que cal al dret al descans dels veïns dels locals on es desenvolupen estes activitats i espectacles”.

Elisa Núñez ha demanat als ajuntaments “el màxim rigor i la col·laboració en el marc de les seues competències”, perquè també “tenen un paper molt important, especialment en el tema de les terrasses i en aquells espectacles que se celebren en la via pública”.

Competències dels ajuntaments

La competència per a la determinació dels horaris de les terrasses correspondrà als respectius ajuntaments. En este sentit, les terrasses en via pública autoritzades als establiments tindran un horari màxim delimitat per l’horari oficial d’obertura i tancament del local del qual depenguen.

A més, segons la normativa, amb caràcter excepcional els ajuntaments podran, per a tot el seu terme municipal o per a zones concretes, autoritzar l’ampliació en una hora més de l’horari general establit en esta orde quan per les peculiaritats de les poblacions, les festes locals o patronals, l’afluència turística, les condicions d’insonorització i el control de la contaminació acústica, o la duració dels espectacles, ho consideren així.

Esta ampliació podrà ser considerada, molt especialment, les vespres dels dies grans de les festivitats de Sant Josep (Falles), Sant Joan i La Magdalena, atesa la transcendència sociocultural d’estes celebracions. En este sentit, les organitzacions i entitats interessades podran sol·licitar l’ampliació horària per a estos dies, i serà facultat de l’ajuntament la concessió.

L’horari dels establiments que se situen en domini públic maritimoterrestre, incloent-hi els situats en zona portuària, les activitats dels quals siguen les d’hostaleria i restauració, podran tindre un horari d’obertura i tancament fixat entre les 10.00 i les 03.00 hores, sempre que l’ajuntament així ho considere mitjançant declaració expressa. Esta resolució haurà de ser comunicada a la Conselleria.

L’horari de celebració de bous al carrer serà el que es determine en la resolució de l’autorització.

Horaris d’obertura i tancament dels establiments

Els horaris segons classe d’espectacles i establiments són els següents:

- Obertura 10.00 hores i tancament després de la fi de l’última sessió, que com a màxim començarà a les 01.05 hores: espectacles cinematogràfics, teatres, amfiteatres, auditoris, sales multifuncionals, espectacles circenses, sales d’arts escèniques i sales de concerts.
- Obertura 12.00 hores i tancament 03.30 hores: cafés teatre, cafés concert, cafés cantant, pubs i karaokes, i establiments d’exhibicions de contingut eròtic.
- Obertura 08.00 hores i tancament 01.00 hores: salons recreatius de màquines tipus A.
- Obertura 09.00 hores i tancament 01.00 hores: espectacles taurins, sales de conferències, museus i sales d’exposicions, corrals de prova, pistes de patinatge, parcs d’atraccions, parcs temàtics, establiments de jocs d’estratègia amb armes simulades, jocs d’escapada i sales socioculturals.
- Obertura 09.00 hores i tancament 24.00 hores: parcs aquàtics i ludoteques.
- Obertura 10.00 hores i tancament 24.00 hores: escoles taurines, salons ‘ciber’ i similars.
- Obertura 10.00 hores i tancament 01.00 hores: activitats recreatives (pistes de bitlles i billars).
- Obertura 06.30 hores i tancament 01.00 hores: pavellons esportius, camps d’esport i estadis, piscines esportives, piscines d’esbarjo o polivalents. Com a excepció a este horari general, els gimnasos oberts a la pública concurrència, quan estiga acreditada la insonorització que calga del local d’acord amb la normativa sectorial en vigor, podran obrir a les 06.00 hores.
- Obertura 17.00 hores i tancament 07.30 hores: sales de festa, discoteques i sales de ball.
- Obertura 06.00 hores i tancament 01.30 hores: cibercafés, restaurants, cafés, bars i cafeteries.
- Obertura 08.00 hores i tancament 03.00 hores: restaurants, cafés, bars i cafeteries que es puguen situar en establiments considerats com a botigues de conveniència d’acord amb la regulació actualment vigent.
- Obertura 10.00 hores i tancament a les 03.30 hores: salons de banquets.
- Obertura 09.00 hores i tancament 22.00 hores: zoològics, aquaris, safaris parc.
- Obertura 09.00 hores i tancament 02.30 hores: sales polivalents.
- Obertura 12.00 hores i tancament 02.30 hores: salons-‘lounge’.

Els espectacles, els establiments públics i les activitats recreatives i socioculturals, inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta orde, podran prolongar l’horari de tancament en seixanta minuts en les dates següents:

- Dia 5 de gener, Nit de Reis.
- Dia 8 d’octubre, vespra del Dia de la Comunitat Valenciana, 9 d’Octubre.
- Dia 24 de desembre, Nit de Nadal.
- Dia 31 d’octubre, vespra del dia 1 de novembre.

Els salons de joc, dedicats específicament a l’explotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi, tindran un horari comprés entre les 10.00 i les 03.00 hores de l’endemà. No obstant això, els divendres, els dissabtes, els diumenges, els festius i les vespres de festius, així com durant els mesos de juliol, agost i setembre, l’horari de tancament podrà ampliar-se fins a les 04.00 hores.

L’orde també regula altres qüestions com ara l’antelació amb què els establiments hauran d’estar oberts abans que comencen els espectacles públics.

Galeria d'imatges

Talls de veu relacionats

Declaraciones de la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez