Presidència

El Consell autoritza l’ampliació del capital social de la mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències i la subscripció de les accions emeses

14/11/2023
  • La Generalitat, com a soci únic de la mercantil, subscriu el total de títols representatius del capital per un import de 5.312.000 euros
  • S'han emés 1.328 accions noves de 4.000 euros de valor nominal cada una

El Consell, constituït com a junta general d’accionistes amb caràcter universal, ha autoritzat l’ampliació del capital social de la mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) per import de 5.312.000 euros, per mitjà de l’emissió de 1.328 accions nominatives noves.
D’esta manera, el Consell ha aprovat la subscripció per part de la Generalitat de títols representatius del capital, per l’import esmentat de 5.312.000 euros. Per a fer-ho, s’han emés 1.328 accions nominatives noves de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents.
En concret, la Generalitat desembossarà 2.656.000 euros a través de l’aportació dinerària en efectiu, en el moment de l’adopció de l’acord, i els 2.656.000 euros restants mitjançant aportació dinerària en efectiu abans del 31 de desembre de 2023.
D’esta manera, el capital social de Cacsa quedarà fixat en 383.400.000 euros, representat per 95.850 accions nominatives de 4.000 euros cada una.
Amb l’acord s’autoritza el fet que la Generalitat, com a soci únic de la mercantil, subscriga el total de les accions emeses i realitze el desembossament mitjançant aportacions dineràries en efectiu.
D’altra banda, el Consell ha procedit també a aprovar els comptes anuals de la Ciutat de les Arts i les Ciències corresponents a l’exercici econòmic de 2022.