Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza un conveni amb l’Administració de l’Estat per a la prestació mútua de solucions tecnològiques d’administració digital

21/11/2023
  • L'objectiu és establir les condicions per a l'aprofitament comú de solucions tecnològiques d'administració digital
  • S'impulsa la prestació de serveis públics electrònics a la ciutadania i les empreses

El Consell ha autoritzat la firma del conveni entre la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública i els ministeris d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i d’Hisenda i Funció Pública per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració digital.

L’objecte d’este conveni és establir els termes i les condicions generals per a un aprofitament comú de les solucions tecnològiques bàsiques d’administració digital i les condicions en les quals facilitarà l’accés als seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents, així com a les entitats locals, els òrgans estatutaris i les agrupacions i associacions de municipis.

Mitjançant este conveni es pretén continuar impulsant la prestació de serveis públics per mitjans electrònics a la ciutadania i les empreses, facilitant-ne la interoperabilitat, i promoure la coordinació dels projectes d’administració digital, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficàcia i eficiència i amb la finalitat última de satisfer l’interés públic.

Per a dur-ho a terme, les administracions públiques procuren la construcció d’aplicacions reutilitzables, amb la finalitat d’afavorir les actuacions de compartir, reutilitzar i col·laborar, en benefici d’eixa millora de l’eficiència.

Gràcies a este conveni, les parts firmants podran utilitzar solucions tecnològiques bàsiques d’administració digital, com ara la Xarxa de Sistemes d’Aplicacions i Xarxes per a les Administracions, coneguda com a Xarxa SARA; els sistemes d’identificació i firma electrònica (Cl@ve, Port@firmas, @firma, AutenticA i TS@); els sistemes per a l’intercanvi  d’informació,  dades i documents entre administracions, entre els quals es troba el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR); els sistemes de posada a la disposició de notificacions en format electrònic (DEHú i Notific@), i els sistemes d’apoderament i representació.

Així mateix, forma part d’este conveni l’ús del Registre de funcionaris habilitats de l’Administració General de l’Estat (RFH-AGE); el Punt d’Accés General electrònic de l’AGE (PAGe); la Carpeta Ciutadana del Sector Públic Estatal (La meua Carpeta Ciutadana); l’Arxiu definitiu d’expedients i documents (Arxive), i els inventaris d’informació administrativa (DIR3 i SIA).

La posada a la disposició d’estes solucions es podrà realitzar en mode producte o en mode servei, segons determine la Secretaria General d’Administració Digital (SGAD) de l’Estat, a través de la Xarxa SARA, d’acord amb la Norma tècnica d’interoperabilitat de requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles.

Este conveni de col·laboració no comporta obligacions econòmiques per a la Generalitat. Cada part firmant cobrirà amb càrrec als seus pressupostos els costos operatius que es generen.

El conveni tindrà una duració de quatre anys, prorrogable per quatre anys addicionals, i resultarà eficaç una vegada inscrit, en el termini de 5 dies hàbils des de la seua formalització, en el Registre electrònic estatal d’òrgans i instruments de cooperació del sector públic estatal.