Hisenda, Economia i Administració Pública

L’entrada en vigor de la bonificació en l’Impost de Successions i Donacions beneficiarà cada any 20.000 contribuents a la Comunitat Valenciana

22/11/2023
L’entrada en vigor de la bonificació en l’Impost de Successions i Donacions beneficiarà cada any 20.000 contribuents a la Comunitat Valenciana
  • La rebaixa fiscal sobre les herències i les donacions, aprovada definitivament en les Corts, tindrà caràcter retroactiu des del 28 de maig
  • Ruth Merino destaca que s'acaba amb un impost "anacrònic, injust i insolidari" 
  • La consellera d'Hisenda promet continuar amb la desescalada fiscal de manera "progressiva i responsable"

Les Corts han aprovat el projecte de llei del Consell de modificació de la Llei 13/1997, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i els tributs restants cedits, per a introduir una nova bonificació del 99 % en l’Impost de Successions i Donacions per als familiars més pròxims. L’objectiu d’esta mesura, que va ser un dels primers acords adoptats pel Consell que presidix Carlos Mazón, és reduir la càrrega impositiva sobre les persones contribuents valencianes i acabar amb un impost “anacrònic, injust i insolidari”, tal com ha destacat la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino.

Esta bonificació del 99 % sobre la quota a pagar, que entra en vigor amb efecte retroactiu des del 28 de maig, s’aplicarà a parents directes: fills i altres descendents, pares i altres ascendents, i cònjuges. La mesura beneficiarà al voltant de 20.000 persones contribuents a la Comunitat Valenciana, on fins ara l’única bonificació vigent amb caràcter general era del 50 %, i del 75 % i únicament per a fills de menys de 21 anys o persones amb discapacitat.

“La bonificació està plantejada perquè tots els nostres afins puguen gaudir de les herències sense que es vegen obligats a renunciar o a pagar quanties molt elevades”, ha destacat la responsable d’Hisenda, que rebutja que la bonificació beneficie els contribuents amb més renda.

La responsable de les finances valencianes ha insistit en el fet que rebaixar la càrrega fiscal de la ciutadania també és “cuidar-la”, perquè genera més liquiditat en les economies familiars i estimula l’economia, les possibilitats de crear ocupació, el consum i les possibilitats d’inversió. “Amb impostos justos i amb una bona gestió, cobrim els serveis essencials i assegurem la prosperitat i el progrés econòmic de la Comunitat. Per tant, rebaixem impostos per a reactivar, per a progressar i per a créixer”, ha reiterat la consellera.

El 95 % de contribuents ja no haurà de pagar l’Impost de Successions i Donacions

Amb esta rebaixa fiscal, el 95 % de contribuents ja no haurà de pagar l’Impost de Successions i Donacions (sumant les noves bonificacions i els que ja estaven exempts) i s’estima que beneficiarà cada any al voltant de 15.000 persones en el cas de l’Impost de Successions i 3.000 en el cas de Donacions a la Comunitat Valenciana, prenent com a referència els declarants de 2022. A això cal sumar les més de 5.000 renúncies a herències per diverses causes per a no pagar impostos.

Per províncies, d’acord amb les declaracions presentades en 2022, la rebaixa fiscal afavorirà a València 10.082 persones; a Alacant, 5.695 persones, i a Castelló, 2.273 persones.

Efectes retroactius des del 28 de maig

La bonificació de l’impost s’aplicarà per als drets generats a partir del 28 de maig, data de les passades eleccions autonòmiques, i beneficiarà d’esta manera un gran nombre de contribuents que abans no tenien cap desgravació o la tenien més reduïda.

La bonificació del 99 % s’aplica sobre la quota tributària en les adquisicions ‘mortis causa’ i les percepcions de quantitats obtingudes pels beneficiaris d’assegurances de vida que s’afigen al cabal hereditari que hagen fet parents del causant pertanyents als grups I i II (descendents i adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants) de la Llei 29/1987 de l’Impost sobre Successions i Donacions.

També es podran beneficiar de la reducció de l’impost les adquisicions per donació o altres actes lucratius ‘inter vivos’ celebrades en favor de cònjuge, pares, adoptants, fills o adoptats del donant, nets i avis, amb la finalitat de simplificar l’actual regulació de les reduccions associades al parentiu i incorporant com a beneficiaris els cònjuges del donant.

Igualment, gaudiran del mateix benefici les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 % o per persones amb discapacitat psíquica amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

Reduccions en transmissions ‘inter vivos’

Per al càlcul de la base liquidable de l’Impost sobre Successions i Donacions, en les transmissions ‘inter vivos’ seran aplicables a la base imposable diverses reduccions per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana.

En concret, si les adquisicions es fan per fills o adoptats de menys de 21 anys, s’aplicarà una reducció de 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any de menys de 21 que tinga el donatari, i la reducció no pot excedir de 156.000 euros.

En cas que les adquisicions es realitzen per fills o adoptats de 21 anys o més, cònjuge, pares o adoptants, s’assignarà una reducció de 100.000 euros; en les adquisicions per nets es fixarà una reducció de 100.000 euros si el net té 21 anys o més, i 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any de menys de 21 que tinga el net, i en este últim any, la reducció no podrà excedir de 156.000 euros, mentre que en les adquisicions realitzades per avis, les reduccions seran de 100.000 euros.

En les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, i amb discapacitat psíquica, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, s’aplicarà una reducció a la base imposable de 240.000 euros.

Finalment, quan l’adquisició la facen persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, que siguen cònjuge, pares, adoptants, fills o adoptats del donant, s’aplicarà una reducció de 120.000 euros. La mateixa reducció, amb els mateixos requisits de discapacitat, s’aplicarà als nets i als avis.

Galeria d'imatges