Justícia i Interior
Administració de Justícia

Justícia abona 12 milions d’euros pel Pla d’actuació de la trajectòria professional als funcionaris de l’Administració de Justícia que depenen de la Generalitat

24/11/2023

Esta mesura beneficiarà un total de 4.424 funcionaris dels cossos dependents de la Conselleria de Justícia de la Generalitat 

La Conselleria de Justícia i Interior abonarà en la nòmina de novembre el Pla d’actuació per a l’exercici 2023, que reconeix la trajectòria del personal al servei de l’Administració de Justícia, per un import de 12.000.000 d’euros.

Amb l’objectiu d’aprofundir en la millora de les condicions de treball d’este personal, el programa d’actuació per a l’exercici 2023 reconeix la trajectòria i l’actuació professional dels funcionaris d’esta Administració, així com la qualitat del seu treball, la seua formació i els coneixements adquirits; la implicació que tenen amb l’organització; els objectius, i els fins resultants de la implantació de l’oficina judicial.

El programa per a este exercici de 2023 beneficiarà un total de 4.424 funcionaris dels cossos al servei de l’Administració de Justícia transferits a la Generalitat, 256 dels quals s’incorporen al programa enguany. Això ha suposat un increment el 20 % respecte de l’any 2022.

Després de la negociació, el mes de setembre passat, amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Justícia, la Directora General de Justícia, Cristina Gil, ha dictat, en data de 10 de novembre de 2023, resolució per la qual s’establixen els objectius, les condicions de participació i les quanties individuals a percebre, d’este programa d’actuació en l’exercici 2023.

Este personal percebrà en la nòmina de novembre tant les quanties actualitzades com els endarreriments per les diferències retributives entre les quantitats que estaven percebent corresponents a 2022 i les aprovades ara, des de l’1 abril de 2023, data a la qual retrotrau els seus efectes el programa d’actuació.