Justícia i Interior

La Conselleria de Justícia i Interior difon als ajuntaments la normativa necessària per a organitzar cotillons, festes de Nadal i Reis

29/11/2023
La Conselleria de Justícia i Interior difon als ajuntaments la normativa necessària per a organitzar cotillons, festes de Nadal i Reis
  • L'objectiu és celebrar les festes amb les màximes garanties de seguretat, i com a novetat enguany la circular inclou els cicles d'especial interés cultural o turístic

La Conselleria de Justícia i Interior ha difós una circular informativa, dirigida als ajuntaments, per a informar sobre la normativa exigible en les diverses celebracions festives que tradicionalment tenen lloc durant les festes nadalenques, a causa del risc que comporten per la gran afluència de públic que registren.

Esta circular especifica quins són els requisits per a autoritzar l’organització de diverses celebracions, segons es tracte de festes de caràcter extraordinari; aquelles que es desenvolupen en carpes o instal·lacions eventuals, tinguen lloc en la via pública o en espais oberts, o bé aquelles celebracions que es desenvolupen en establiments la llicència dels quals siga diferent de la prevista en la normativa d’espectacles.

Tipologies i requisits

En el cas d’espectacles o activitats extraordinaris sense increment de risc, es requerix una declaració responsable davant de les direccions territorials de la Conselleria de Justícia i Interior. Este grup inclou activitats que no suposen la modificació de les condicions generals tècniques del local, com ara seguretat, solidesa d’estructures, evacuació, salubritat, higiene i acústica, o accessibilitat, així com les que no impliquen augment d’aforament, instal·lació de nous escenaris i increment de l’horari.

En el cas d’espectacles o activitats extraordinaris amb increment de risc, es requerix autorització de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències. En este supòsit s’engloben activitats que impliquen una alteració de les condicions tècniques generals o suposen un augment de l’aforament o la instal·lació d’escenaris o cobertes.

Els requisits previstos per a autoritzar l’esdeveniment són principalment: comptar amb la llicència municipal, la petició d’autorització –que s’haurà de fer 15 dies hàbils abans de la data de celebració– i una declaració responsable, a més del compliment de les especificacions tècniques previstes en la normativa.

Per a les activitats en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, la Llei d’espectacles valenciana requerix la presentació de declaració responsable, que farà referència al compliment de les condicions tècniques generals (seguretat, solidesa d’estructures, salubritat, higiene i acústica, accessibilitat, etc.). En este supòsit, esta declaració es presentarà davant de l’ajuntament, que així mateix ostenta la competència per a comprovar l’adequació entre el que es declara i el que es disposa en la normativa en vigor.

Els espectacles o les activitats que tenen lloc en via pública o en espais oberts, la competència dels quals corresponga als ajuntaments, seran objecte d’autorització administrativa quan l’aforament previst excedisca de 1.000 persones. El procediment d’autorització pels ajuntaments serà el que fixen en les respectives ordenances municipals.

No obstant això, estes atendran el que s’indica en el Decret 143/2015 en allò que procedisca i, sobretot, la documentació exigible en el cas que hi haja increment de risc, muntatge d’instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables i assegurança de responsabilitat civil. Quan no s’excedisca d’este aforament, l’espectacle o activitat atendrà el procediment de declaració responsable.

A més, els esdeveniments que se celebren en establiments amb llicència diferent de la regulada en la normativa d’espectacles, exigisquen el muntatge d’instal·lacions eventuals o no, portàtils o desmuntables, seran autoritzats per l’ajuntament.

Cicles d’especial interés cultural o turístic

Com a principal novetat, esta circular inclou en les modalitats d’espectacles i activitats que regula un apartat que fa referència als cicles d’especial interés cultural o turístic. S’entenen com a tals els espectacles o activitats que requerisquen la utilització de la via pública, o no, o tenen una programació que es desenvolupa en diversos dies, consecutius o no, independentment que requerisquen el muntatge d’una instal·lació eventual. En este sentit, la circular recorda que, segons la normativa, és competència municipal l’autorització d’estos cicles, i que per a fer-ho s’ha de garantir que complixen tots els requisits i les condicions de seguretat exigits i, en particular, els d’aforament i evacuació.

Galeria d'imatges