Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell regula la comunicació d'informació a la Generalitat per les empreses subministradores per a la gestió del Bo Social Tèrmic

05/12/2023

•    El Ple aprova un decret llei que té com a finalitat poder determinar l'import de l'ajuda d'este bo -o d'altres mesures de caràcter social vinculades- i procedir-ne al pagament
•    Són destinatàries les persones físiques beneficiàries del Bo Social d'Electricitat a data 31 de desembre de l'any anterior

El Consell, a proposta de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha aprovat el decret llei pel qual es regula la comunicació d’informació a la Generalitat, per part de les empreses comercialitzadores d’energia de referència, per a la gestió del Bo Social Tèrmic i altres mesures de caràcter social relacionades.

El decret llei aprovat permetrà que una sèrie de dades que estan en poder de les empreses comercialitzadores de referència, i que són imprescindibles per a la gestió i l’abonament del Bo Social Tèrmic, es faciliten a la Generalitat com a òrgan competent per a la seua tramitació.

Són destinatàries de la norma, que no comporta càrrega econòmica per a la Generalitat, les persones físiques beneficiàries del Bo Social d’Electricitat a data 31 de desembre de l’any anterior.

Este decret llei té com a finalitat poder determinar l’import de l’ajuda del Bo Social Tèrmic -o d’altres mesures de caràcter social vinculades- i procedir-ne al pagament. Per a fer-ho, les empreses comercialitzadores de referència hauran de remetre a la Conselleria, abans del 30 de gener de cada any, una llista dels seus clients a la Comunitat Valenciana que siguen beneficiaris del Bo Social d’Electricitat a data 31 de desembre de l’any anterior.

Si no és possible, la remissió d’eixes dades haurà de ser enviada a l’entitat que la Generalitat determine com a competent per a la gestió i el pagament del bo o per a l’adopció de les ajudes corresponents.

Esta llista haurà d’incloure en format digital, operable informàticament, la informació següent: nom, cognoms i número del DNI o NIE de la persona beneficiària; domicili complet del subministrament; domicili complet a l’efecte de notificació; determinació del grau de vulnerabilitat: persona consumidora vulnerable, vulnerable severa o en risc d’exclusió social; dades actualitzades del compte bancari; telèfon i adreça de correu electrònic, i codi universal de punt de subministrament (CUPS).

Bo Social Tèrmic

El Bo Social Tèrmic és una mesura d’àmbit estatal i va ser creat mitjançant el Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció de les persones consumidores, com a part de la política de lluita contra la pobresa energètica.

Este bo és finançat amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, però el gestionen i el paguen les comunitats autònomes. En concret, s’arbitra a través d’un programa de concessió directa d’ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica en persones consumidores vulnerables, pel que fa a energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

Es tracta d’una mesura protectora per a les persones consumidores més vulnerables davant de l’escalada i les oscil·lacions generalitzades dels preus de l’energia, i, en concret, del gas natural i altres hidrocarburs afectats per les fortes tensions en els mercats internacionals.