Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell aprova els comptes anuals de la societat que gestiona el Centre Especial d'Ocupació de l'IVASS

05/12/2023
  • Correspon al Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, adoptar este acord

El Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, ha acordat l'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació de resultats i l'aprovació de la gestió social corresponent a l'exercici econòmic de 2022 de la Societat Centre Especial d'Ocupació de l'Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) SAU.

La Generalitat és el soci únic de la Societat del Centre Especial d'Ocupació de l'IVASS SAU, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, adoptar estos acords.

S'aproven els comptes anuals de la mercantil del passat exercici, que comprenen el balanç fins al 31 de desembre de 2022, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió de l'exercici.