Sanitat

El Consell acorda l’increment del programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut en 2023

05/12/2023
  • S'incrementa la quantitat prevista per a 2023 en 16 milions d'euros per a cobrir totes les necessitats assistencials
  • La retribució prevista en l'acord s'aplicarà al personal estatutari del Sistema Valencià de Salut que participe en les activitats incloses en el programa

El Ple del Consell ha aprovat l’acord pel qual s’incrementa la partida pressupostària del programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut en 2023, regulat per l’acord del Consell de 31 de març del mateix any.

Per a fer-ho, s’ha tingut en compte l’increment de l’activitat a través del programa de reducció de la demora assistencial (tant quirúrgica com de proves diagnòstiques), respecte a pacients d’altres departaments (extraconcert) i la important falta de personal facultatiu de diverses especialitats, com ara anestèsia, radiologia i cardiologia, que afecta principalment hospitals comarcals o perifèrics, amb poca atracció d’especialistes d’altres comunitats autònomes.

D’esta manera, en aquells departaments de salut en els quals és complicat conformar un equip d’intervenció quirúrgica, es possibilita comptar amb personal facultatiu especialista i personal d’infermeria provinent d’altres departaments de salut per a completar les dotacions.

Això implica el suport d’altres departaments de salut per a garantir l’equitat en l’assistència i no recórrer, en la mesura del que siga possible, al desplaçament de pacients, sinó al de professionals, la qual cosa suposa un increment econòmic.

Així mateix, la remuneració addicional a professionals que participen de manera voluntària en programes especials fora de l’horari ordinari (durant els dissabtes) també comporta un increment econòmic.

Finalment, l’ampliació a nous procediments o tècniques quirúrgiques en les especialitats d’oftalmologia, cirurgia general, traumatologia i ortopèdia, les de més presència en les llistes d’espera, així com l’actualització de les tarifes respecte a exercicis anteriors, contribuïxen igualment a l’augment.

D’esta manera, el programa, que tenia una dotació pressupostària per a l’exercici 2023 de 25.000.000 d’euros, s’incrementa en 16.160.000 euros i arriba a un total de 41.160.000 euros.

La retribució prevista en l’acord s’aplicarà al personal estatutari del Sistema Valencià de Salut que participe en les activitats incloses en el programa, dins del complement de productivitat per participació en programes especials fora de la jornada ordinària de treball.