Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi de Procuradors de Múrcia per a facilitar la tramitació telemàtica de documents tributaris

14/12/2023
  • Este acord facilitarà la simplificació i racionalització de la gestió dels tributs
  • S'agilitaran els tràmits relacionats amb la compravenda de vehicles usats o l'Impost sobre Transmissions Patrimonials

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública i el Col·legi de Procuradors de Múrcia per a facilitar la presentació i tramitació telemàtica de documents amb transcendència tributària davant de l'Agència Tributària Valenciana (ATV).

Mitjançant este acord, es facilitarà, gràcies a la mediació tècnica de la societat mercantil per a la prestació de serveis de comunicacions de la Generalitat (ISTEC), el compliment de les obligacions tributàries de la ciutadania, ja que les persones que habitualment presten serveis de gestió en matèria tributària disposaran de mecanismes de comunicació i representació àgils i senzills.

Este conveni permetrà en concret agilitar els tràmits relacionats amb l'autoliquidació de compravenda de vehicles usats i de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. També es facilitaran les gestions relacionades amb l'autoliquidació de l'adquisició de béns per successió, en el marc de l'Impost sobre Successions i Donacions.

Esta col·laboració evitarà en gran manera desplaçaments de la ciutadania a les oficines públiques, ja que, en el seu lloc, es realitzaran intercanvis de dades entre sistemes d'informació que, a més, compliran els requisits establits i tindran totes les garanties jurídiques i tècniques.

Funcionament

Les persones col·legiades subscrites a este conveni hauran de presentar i ingressar les autoliquidacions tributàries generades mitjançant el Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions (SAR@).

Així mateix, s'articularan els mecanismes necessaris per a la presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions en forma agregada o per lots i s'establiran mecanismes específics de custòdia i remissió de la documentació.

S'afavorix d'esta manera que la col·laboració amb els col·lectius de grans presentadors davant de l'Agència Tributària Valenciana es desenvolupe a través de vies permanents i estables i amb unes pautes normalitzades i sistematitzades.