Vicepresidència i Servicis Socials, Igualtat i Vivenda

La Generalitat exercix l'acció popular en el cas de l'assassinat d'Anne Marie, víctima de violència sobre la dona a Orihuela

14/12/2023
  • El Consell aprova la proposta d'actuació institucional de la Conselleria de Serveis Socials en casos d'assassinats de dones víctimes de violència de gènere

El Consell ha autoritzat l'Advocacia General de la Generalitat per a exercitar l'acció popular en el cas relacionat amb l'assassinat a Orihuela d'Anne Marie, víctima de violència masclista.

El succés constituïx un cas de violència sobre la dona, un problema d'àmbit social públic d'interés general que obliga els poders públics a actuar de manera activa amb l'objectiu d'aconseguir la plena erradicació dels maltractaments.

L'article 36 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes establix que la Conselleria amb competències en matèria de dona podrà proposar al Consell de la Generalitat l'exercici de l'acció popular, a través de l'Advocacia General de la Generalitat, o d'advocades o advocats col·legiats, en els supòsits d'agressions físiques domèstiques en els quals es cause la mort o lesions greus a dones residents a la Comunitat Valenciana.

La Llei integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 7/2012, de la Generalitat, establix en el seu article 58 que la Generalitat exercirà l'acció popular en tots els procediments penals que se seguisquen per delictes de violència sobre la dona amb resultat de mort, així com en aquells casos en els quals es genere alarma social o produïsca lesions greus i invalidants.

Si és el cas, la Generalitat sol·licitarà sempre la privació de la pàtria potestat del presumpte agressor.

Així mateix, la Llei 10/2005, d'assistència jurídica de la Generalitat, disposa que correspon als advocats i advocades de la Generalitat, integrats en l'Advocacia General de la Generalitat, la representació i defensa en judici.

L'objectiu de l'actuació institucional de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge en casos d'assassinats de dones és conjuminar esforços i visibilitzar de manera conjunta el rebuig als actes de violència sobre la dona, en aquells casos en què es produïsca la mort d'una dona o dels seus fills o filles a la Comunitat Valenciana.