Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell destina més de 9 milions d'euros per a abonar el Bo Social Tèrmic a les persones consumidores vulnerables

14/12/2023
  • El Ple aprova un decret que té com a finalitat la concessió d'ajudes urgents, per concessió directa, a persones que tenien la consideració de beneficiàries del Bo Social Tèrmic en 2019
  • La quantia que percebrà cada persona beneficiària es determinarà atés el seu grau de vulnerabilitat, així com la zona climàtica on es troba l'habitatge

El Consell, a proposta de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha aprovat el decret que regula la concessió d’ajudes urgents, per concessió directa, a persones que en l’exercici de 2019 tenien la consideració de beneficiàries del Bo Social Tèrmic, mitjançant l’abonament d’un pagament únic. El finançament d’estes ajudes ascendix a un total de 9.272.862,64 euros.

Seran beneficiàries les persones físiques que reunisquen els requisits següents: que tinguen la condició de beneficiàries del bo social d’electricitat fins al 31 de desembre de 2019 i que el punt de subministrament pel qual són beneficiàries del bo social estiga radicat a la Comunitat Valenciana. La condició de persona beneficiària és intransmissible, atés el seu caràcter personalíssim.

La quantia que percebrà cada persona es determinarà atés el seu grau de vulnerabilitat, així com la zona climàtica on es troba l’habitatge. Estes ajudes van de 37,68 euros, com a mínim, als 123,94, com a màxim.

Quant a les definicions de persona beneficiària vulnerable, vulnerable severa i vulnerable amb el risc d’exclusió social, són les que es determinen en els articles 3 i 4 del Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors i consumidores domèstics d’energia elèctrica.

Bo Social Tèrmic

El Bo Social Tèrmic va ser creat mitjançant el Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors i de les consumidores, com a part de la política de lluita contra la pobresa energètica i inspirat en els principis de l’Estratègia nacional contra la pobresa energètica 2019-2024.

L’esmentat bo és finançat amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, però des del 2020 és gestionat i pagat per les comunitats autònomes. En concret, s’arbitra a través d’un programa de concessió directa d’ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica en persones consumidores vulnerables, pel que fa a energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

A la Comunitat Valenciana, la tramitació i el pagament de les ajudes corresponents als exercicis 2021 i 2022 els dugué a terme l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, que depén de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. L’any que més expedients es van tramitar va ser el 2022, amb més de 163.500.

No obstant això, les ajudes corresponents a 2020 no van poder ser tramitades, atesa la litigiositat produïda en aquell exercici arran de la sentència 134/2020, de 23 de setembre de 2020, del Tribunal Constitucional, que va resoldre el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Govern Basc en relació amb diversos preceptes del Reial decret llei 15/2018.

Atés el context i la dimensió de la pobresa energètica a la Comunitat Valenciana, s’han seguit les recomanacions de la Sindicatura de Greuges i s’ha considerat necessari aprovar esta norma per a la percepció de l’ajuda en l’exercici 2020, a fi de contribuir a pal·liar la pobresa energètica.

Per este motiu s’articulen ajudes directes mitjançant l’abonament d’un pagament únic en concepte de Bo Social Tèrmic a les persones que tenien la consideració de beneficiàries en 2020, per ser beneficiàries d’ajudes del bo social d’electricitat a data 31 de desembre de 2019.