Hisenda, Economia i Administració Pública

Les entitats del sector públic reintegren a la Generalitat 126,96 milions d'euros per recursos no utilitzats en l'exercici 2022

19/12/2023
  • Les entitats de dret públic, amb quasi 68,78 milions d'euros, i els organismes autònoms, amb 44,63 milions d'euros, són les entitats que més reintregraments realitzen

El Ple del Consell ha aprovat els imports de reintegraments a la Generalitat de transferències reconegudes a favor de les entitats del sector públic de la Generalitat que han superat el cost de la seua activitat durant l'exercici 2022 per import de 126.968.414,50 euros.

En concret, el total que cal reintegrar per organismes autònoms ascendix a 44.633.082,93 euros; el de les entitats públiques empresarials, a 3.458.337,90 euros; el d'altres entitats de dret públic, a 68.779.723,37 euros; el de societats mercantils, a 6.499.591,99 euros; el de fundacions públiques, a 1.517.300,96 euros, i el dels consorcis, a 2.080.337,35 euros.

El Decret 96/2021, del Consell, va aprovar els criteris i els mètodes de càlcul per a determinar els imports de les transferències o subvencions que correspon reintegrar a la Hisenda Pública de la Generalitat per part dels ens inclosos en el seu àmbit d'aplicació, quan el finançament reconegut a favor seu amb càrrec al pressupost de despeses no financeres de la Generalitat haja superat el cost de l'activitat realitzada durant l'exercici econòmic.

Així mateix, esta norma establix que, una vegada finalitzat el Pla anual d'auditories, la Intervenció General haurà d'efectuar una proposta de reintegrament de transferències.