Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell col·labora amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària per al subministrament d'informació no tributària

19/12/2023
  • Es prorroga el conveni de col·laboració amb l'Agenda Estatal Tributària i se n'amplia l'àmbit d'actuació per a facilitar informació sobre les persones beneficiàries de les ajudes de la política agrícola comuna 
  • S'hi incorpora una altra informació susceptible de ser proporcionada, com és la indicació de la presentació o no de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

El Consell ha autoritzat la subscripció d'una addenda al conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat i l'Agència Estatal d'Administració Tributària en matèria de subministrament d'informació per a finalitats no tributàries, per la qual es prorroga la vigència d'este acord i s'amplia l'àmbit d'actuació per a facilitar la gestió de les ajudes que es concedixen a agricultors i agricultores en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrícola comuna.

A través d'esta addenda, es prorroga per quatre anys, comptats a partir del termini de finalització de la seua vigència, el conveni signat el febrer de 2020 que regula el marc general de col·laboració per a la cessió d'informació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a la Generalitat.

Este conveni permet a la Generalitat disposar de la informació que necessita per a l'exercici de les seues funcions de manera àgil, mitjançant la utilització dels mitjans materials i humans ja existents en les dos administracions públiques i, per tant, sense que l'aplicació d'estos implique un augment de costos per a cap d'estes.

La nova addenda facilitarà que la Generalitat puga comptar amb la informació procedent de l'Agència Tributària que resulta necessària per a gestionar les ajudes relacionades amb la política agrícola comuna (PAC) i, en concret, amb el compliment del requisit de la professional de l'agricultura en actiu.

El Reial decret 1048/2022, que regula estos pagaments, establix que, perquè un agricultor o agricultora adquirisca la condició d'actiu/iva és necessari que es complisca, almenys, una de les condicions següents: que figure d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms per l'exercici de l'activitat agrària (amb incorporació o no en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris establit en este règim), o bé que una part significativa dels ingressos totals procedisquen de l'activitat agrària.

En eixe sentit, d'acord amb el reial decret esmentat, es considera que, amb caràcter general, una part significativa dels ingressos procedixen de l'activitat agrària quan el 25 % o més dels ingressos totals són ingressos agraris en el període impositiu disponible més recent. D'ací ve que, per a verificar el compliment de la condició de professional de l'agricultura actiu o activa, puga ser necessari que l'Agència Estatal Tributària facilite informació amb transcendència tributària a la Generalitat.

S'incorpora en la nova addenda una altra informació susceptible de ser proporcionada, com és la indicació de la presentació o no de declaració de l'Impost sobre el Patrimoni en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, en virtut d'este acord, per a poder realitzar el control posterior de les ajudes concedides per la Generalitat, l'Agència Tributària posa a disposició informació determinada a l'empara del que preveu l'article 95.1.d de la Llei general tributària. Este article preveu, com a excepció al caràcter reservat de les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària, la col·laboració amb les administracions públiques per a la prevenció i lluita contra el frau en l'obtenció o percepció d'ajudes o subvencions a càrrec de fons públics o de la Unió Europea.

A més, l'addenda incorpora altres modificacions; entre estes, les que actualitzen qüestions sobre tractament de dades de caràcter personal per a adaptar-se a canvis normatius.

La signatura d'este acord s'emmarca dins de la voluntat de la Generalitat d'impulsar mesures que comporten millorar l'eficiència de la gestió pública i facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, així com afavorir els principis generals d'eficàcia i limitació de costos indirectes derivats del compliment d'obligacions formals per l'aplicació del sistema tributari.