Sanitat

El Consell destina 44,2 milions d'euros a ajudes per a compensar despeses en tractaments farmacèutics a diversos col·lectius per a l'any 2024

19/12/2023
  • Més d'un milió de persones han accedit a estes ajudes directes en 2023 fins al 30 de novembre
  • Són beneficiàries persones desocupades, pensionistes, persones amb diversitat funcional, menors d'edat i famílies monoparentals

El Consell ha aprovat el decret que regula les bases i la convocatòria d’ajudes destinades a facilitar l’adherència als tractaments mèdics prescrits per personal del Sistema Sanitari Públic, que estiguen subjectes a finançament públic, amb l’objectiu de compensar la despesa farmacèutica de determinats col·lectius de persones, corresponent a l’exercici 2024.

En este sentit, en els pressupostos de l’any 2024, es destinaran 44.273.350 euros a ajudes a pensionistes de rendes baixes, persones amb diversitat funcional, persones de menys de 18 anys amb renda baixa o no registrades ni autoritzades a residir a Espanya, persones en situació de desocupació i el col·lectiu de famílies monoparentals.

D’esta manera, els pressupostos de 2024 preveuen una partida de 21.216.780 euros per a compensar despeses relacionades amb l’adquisició de medicaments del col·lectiu de persones pensionistes amb nivells de renda inferiors a 18.000 euros i els seus beneficiaris.

Les ajudes també van dirigides a persones amb diversitat funcional, de menys de 18 anys amb diversitat funcional diagnosticada amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, i de més de 18 anys diagnosticats amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %. Per a este col·lectiu es destinen en 2024 un total de 5.838.700 euros.

A més, es concedix esta ajuda directa al col·lectiu de persones menors d’edat amb rendes baixes el titular de la targeta a la qual estan adscrites tinga un nivell de renda inferior a 18.000 euros anuals. Així mateix, s’hi inclouen persones menors d’edat no registrades ni autoritzades a residir a Espanya i beneficiàries d’assistència sanitària en situacions especials. Per a l’any que ve està prevista una partida de 5.587.990 euros en ajudes directes a este col·lectiu.

També es concedix ajuda al copagament farmacèutic al grup de persones en condició de desocupació. En este cas, en 2024 s’hi destinaran 11.614.880 euros.

Famílies monoparentals

Així mateix, el Consell ha aprovat el decret pel qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes al col·lectiu de famílies monoparentals, destinades igualment a compensar la despesa farmacèutica dels tractaments mèdics prescrits per personal del Sistema Sanitari Públic que estiguen subjectes a finançament públic.

A este col·lectiu es destinarà durant 2024 un import de 15.000 euros en ajudes a copagament farmacèutic. Es podran beneficiar d’esta subvenció les famílies monoparentals residents a la Comunitat Valenciana i amb un nivell d’ingressos inferior a 18.000 euros.

Les ajudes a estos col·lectius es gestionen gràcies als convenis de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat, i els col·legis oficials de farmacèutics d’Alacant, Castelló i València.

Durant este any, un total d’1.053.762 persones han rebut esta subvenció fins al mes de novembre de 2023. Per col·lectius, s’han beneficiat 371.590 pensionistes, 114.361 persones amb diversitat funcional, 303.648 menors, 263.970 persones desocupades i 193 persones pertanyents a famílies monoparentals.