Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova l'aplicació del programa temporal de lluita contra la bretxa salarial feminitzada, dotat amb 6,5 milions d'euros

19/12/2023
  • Té com a finalitat racionalitzar els desfasaments en les classificacions i taules retributives sobre els complements específics del personal empleat públic de la Generalitat
  • S'acomplix l'Acord de la mesa general de negociació del personal funcionari, estatutari i laboral del 29 de juliol de 2021

El Consell ha aprovat l'aplicació del programa temporal de lluita contra la bretxa salarial feminitzada, dotat amb 6,5 milions d'euros.

En concret, s'ha aprovat la distribució d'esta quantitat en la Llei 9/2022, de pressupostos de la Generalitat. Així, en el sector de funció pública, la quantitat destinada a l'anualitat corresponent a l'exercici 2023 per a retallar la bretxa salarial en cossos feminitzats serà d'1.091.183 euros, en el sector de sanitat s'assignaran 2.564.903 euros, en el sector d'educació es dedicaran 2.144.252 euros i en el sector justícia es destinaran 699.662 euros.

D'esta manera, s'acomplix l'Acord del Consell del passat 6 d'agost de 2021 de ratificació de l'Acord de la mesa general de negociació del personal funcionari, estatutari i laboral del 29 de juliol de 2021, que establia la creació d'un programa temporal de lluita contra la bretxa salarial.

Així, es disposava que en els pròxims tres anys (2022, 20223 i 2024) es consignarà en els pressupostos una dotació amb la finalitat de lluitar contra la bretxa salarial, racionalitzar els desfasaments en les classificacions i taules retributives sobre els complements específics del personal empleat públic de la Generalitat.

D'esta manera, es va acordar que s'establiran diferents línies d'actuació per a incrementar les assignacions del complement específic, incrementar les retribucions dels llocs de treball que exercixen professionals de les denominades feminitzades i infraclassificades, amb la finalitat d'homologar-les amb els llocs de treball que exercixen funcions i responsabilitats similars, així com equiparar les retribucions complementàries dels llocs de treball corresponents als mateixos grups/subgrups o agrupacions professionals temporals (APF), entre altres actuacions.

Per a complir este acord, es va incorporar en la Llei 9/2022, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, una quantia fixada en 6,5 milions d'euros, perquè al llarg de l'exercici i d'acord amb els informes justificatius elaborats pels diferents sectors que conformen l'Administració de la Generalitat (educació, sanitat, funció pública i justícia), i una vegada realitzades les meses sectorials per a negociar les propostes, es poguera elevar al Consell un acord de distribució total d'esta quantitat.