Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell és informat sobre l'inici del procediment que regularà les ajudes per al foment d'allotjaments ‘cohousing’ per a persones majors

23/01/2024
  • La quantia total màxima de les ajudes per a l'exercici 2024 serà de 6.540.000 euros
  • Les residències cohousing compartixen espais comuns amb allotjaments totalment independents 

El Consell ha sigut informat de l'inici del procediment d'elaboració de l'ordre de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge per a l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges, a través del model cohousing, per a persones majors. 

Estes ajudes estan regulades pel Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, que inclou el programa d'allotjaments temporals, a través de cohousing, amb l'objectiu d'incrementar l'oferta d'habitatge en lloguer assequible o social tant en entorns urbans com en rurals. 

La Generalitat, dins de la seua estratègia per al foment de les mesures per a possibilitar l'accés a l'habitatge i amb l'objectiu de contribuir a la creació d'un mercat del lloguer més ampli, incorpora subvencions, complementàries a les del Ministeri, per a persones usuàries majors de 65 anys que es troben en determinades circumstàncies de vulnerabilitat.

Per això, i per a instrumentar estes ajudes, la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, ha iniciat el procediment, del qual el Consell ha sigut informat, per a l'aprovació de les bases reguladores i convocatòria prevista per a l'exercici 2024. 

A causa de l'especialitat i complexitat que requerix l'aprovació de les subvencions, serà necessària l'aprovació conjunta de les bases i la convocatòria, la qual cosa contribuirà a no demorar el procediment. 

La quantia total màxima d'estes ajudes per a l'exercici 2024 serà de 6.540.000 euros, dels quals 4.360.000 euros corresponen a l'aportació del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana i 2.180.000 euros a la Generalitat, i tindran caràcter de despesa pluriennal.

El procediment de concessió d'estes subvencions serà el de concurrència competitiva i podran beneficiar-se, i per tant ser sol·licitants de les ajudes, les persones físiques majors d'edat; les administracions públiques, els organismes públics i altres entitats de dret públic i privat, així com les empreses públiques, privades i publicoprivades.

També podran accedir a les subvencions les fundacions, les empreses d'economia social i les seues associacions, les cooperatives, incloses les d'autopromoció o autoconstrucció, les organitzacions no governamentals i les associacions declarades d'utilitat pública i entitats sense ànim de lucre. 

Les ajudes es destinaran a la creació d'unitats residencials tipus cohousing de nova construcció o rehabilitades. Els promotors d'estes actuacions podran rebre de fins al 75 % de la inversió, 630 euros per metre quadrat o 75.000 euros per unitat residencial, entre les ajudes procedents del Ministeri i de la Generaliat. 

Modalitats residencials tipus cohousing

Les modalitats residencials tipus cohousing fan referència a un model de convivència en el qual els seus integrants compartixen espais comuns, però tenen al mateix temps allotjaments o habitatges totalment independents en els quals és possible tindre una privacitat total.

Per tant, les residències que optaran a estes ajudes han de ser coherents amb el concepte de cohousing i tindre, com a mínim, un 10 % de la superfície d'espais comuns d'interrelació, qualificació energètica A, ser accessibles, i cedir-se en ús o llogar-se a unitats de convivència formades per persones d'almenys 65 anys que en conjunt no cobren més de 5 vegades el valor de l'IPREM, durant un termini mínim de 20 anys. 

El preu del lloguer o de la cessió fent ús de les unitats residencials serà proporcional a la seua superfície útil i no podrà superar l'import de 7,50 euros mensuals per metre quadrat de superfície útil d'unitats residencials.

Per a la concessió es tindran en compte criteris de selecció objectius: necessitat d'habitatge del municipi, risc de despoblació, percentatge d'unitats residencials accessibles, percentatge d'habitatges de protecció pública, increment del termini mínim de 20 anys de cessió en ús o lloguer, propostes innovadores i maduresa de la proposta.