Hisenda, Economia i Administració Pública

La Generalitat crea la Comissió Interdepartamental per a la Millora de l'Eficiència de la Despesa Pública

06/02/2024
  • Este òrgan col·legiat, adscrit a la Conselleria d'Hisenda, s'encarregarà d'impulsar un sistema d'avaluació de la despesa amb l'objectiu d'assegurar una major eficàcia en la gestió dels recursos públics
  • Es pretén així obtindre un nou enfocament de gestió que no es limite a maximitzar l'execució pressupostària, sinó que avalue el grau de compliment dels objectius establits

El Consell ha aprovat el decret pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Millora de l'Eficiència de la Despesa Pública de la Generalitat, que s'encarregarà d'impulsar un sistema d'avaluació de la despesa amb l'objectiu d'assegurar una major eficàcia en la gestió dels recursos públics.

Este òrgan col·legiat, adscrit a la Conselleria d'Hisenda, realitzarà la seua labor en col·laboració amb tots els departaments i entitats del sector públic instrumental de la Generalitat.

El decret al·ludix en este sentit a la importància de l'avaluació de les públiques per a optimitzar la gestió dels recursos i propiciar l'eliminació de duplicitats i de despesa supèrflua.

Per a fer-ho, el sistema d'avaluació que promourà esta comissió interdepartamental pivotarà sobre dos línies d'acció: d'una banda, l'avaluació contínua a través d'un quadre d'indicadors, i, d'una altra, l'elaboració de plans estratègics sectorials amb la finalitat d'assegurar l'eficàcia en l'ús dels recursos.

Amb estes actuacions, es busca obtindre un nou enfocament de gestió que no es limite a maximitzar l'execució pressupostària, sinó que permeta avaluar el grau de compliment dels objectius que pretenen aconseguir les polítiques.

La Comissió Interdepartamental per a la Millora de l'Eficiència de la Despesa Pública estarà presidida per la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'Hisenda, i la secretaria recaurà en la persona responsable de la Secretaria Autonòmica amb competències en Hisenda.

Com a vocals actuaran la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en l'Impuls de l'Acció Política i Interdepartamental del Consell, així com les persones titulars de les direccions generals amb competències en Anàlisis, Planificació i Avaluació de la Despesa Pública de la Generalitat; Finançament Autonòmic; Intervenció General, i Planificació i Ordenació del Sector Públic Instrumental de la Generalitat.

Funcions

Esta comissió interdepartamental s'encarregarà de promoure un model d'avaluació contínua basat en un sistema d'indicadors d'eficàcia i eficiència i d'establir, dins dels diferents àmbits que s'han d'avaluar, els indicadors disponibles i les seues fonts d'informació.

A més, tindrà, entre altres comeses, les de dirigir el seguiment de l'evolució dels indicadors d'efectivitat de manera periòdica durant l'exercici pressupostari i proposar la revisió i racionalització dels programes pressupostaris.

La comissió elaborarà, a més, informes d'anàlisis de les dades objecte d'estudi i els traslladarà a les conselleries o entitats del sector públic instrumental.

Este òrgan interdepartamental formarà també grups de treball específics per raó de la matèria, en els quals participarà el personal que es designe pels gabinets tècnics de cada conselleria o entitats del sector públic instrumental.

Cada grup de treball haurà de presentar a la comissió una proposta en la qual es relacionen els indicadors d'eficàcia i eficiència que habitualment utilitzen en la seua gestió, fonts d'informació primària i metodologia per al seu càlcul, sistemes de publicitat que permeten un estudi comparatiu amb altres comunitats autònomes, així com qualsevol altra proposta que es considere d'interés per a una adequada avaluació de les polítiques que gestionen.

A més, la comissió definirà els plans estratègics, que es convertiran en la principal eina de planificació de les polítiques públiques i que hauran de contindre i identificar els problemes que tracta de resoldre cada política, els seus objectius i les línies d'actuació que s'han de desenvolupar per a aconseguir-los. A este efecte, s'establiran plans estratègics sectorials que hauran de ser actualitzats almenys anualment.