Hisenda, Economia i Administració Pública

L'actuació de l'Agència Tributària Valenciana contra el frau fiscal permet recuperar 110,4 milions a la Comunitat Valenciana

07/02/2024
L'actuació de l'Agència Tributària Valenciana contra el frau fiscal permet recuperar 110,4 milions a la Comunitat Valenciana
  • De la quantitat recuperada, 56,37 milions corresponen al departament de gestió, 23,49 al d'inspecció i 30,53 al de recaptació
  • L'impuls per part de l'Agència de diferents canals d'atenció i assistència a la ciutadania han propiciat un augment en el percentatge de contribuents que aplica correctament els beneficis fiscals
  • L'ATV ha impulsat diferents vies per a atendre i assistir el contribuent i fomentar el compliment voluntari d'obligacions tributàries, després d'atendre més de 177.000 persones en 2023

L'actuació de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) contra el frau fiscal ha permés recuperar 110,4 milions en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2023. D'eixa quantitat, un total de 56,37 milions es corresponen amb les actuacions dels equips del departament de gestió; 23,49 milions relacionats amb les actuacions de l'àrea d'Inspecció i 30,53 milions amb l'acció de l'àmbit de Recaptació.

La directora general de l'ATV, Sonia Díaz, ha subratllat que la millora dels canals d'atenció als contribuents per a assistir-los i resoldre els seus dubtes “ha permés que gran part de la ciutadania puga complir de manera correcta les seues obligacions tributàries, sense que l'Agència haja de dur a terme cap actuació sobre este tema”.

En este sentit, recorda que l'objectiu de l'organisme que dirigix és “incentivar el compliment voluntari de les obligacions tributàries”, per a això l'ATV ha posat en marxa un conjunt de servicis d'informació i assistència personalitzada a la ciutadania a través de diferents canals (presencial, telefònic i correu electrònic) a través dels quals s'ha aconseguit atendre més de 177.000 persones durant l'any 2023.

L'impuls per part de l'Agència de diferents canals d'atenció i assistència a la ciutadania ha propiciat un augment en el percentatge de contribuents que aplica correctament els beneficis fiscals, un increment que deriva precisament de les tasques d'assistència i resolució de dubtes que realitza l'ATV i que es reflectix en un lleuger descens de les xifres del departament d'inspecció.

Efecte dissuasiu

El Pla d'actuacions inspectores té com a objectiu fonamental la lluita contra el frau i les actuacions se centren en les operacions amb major risc de frau. Les actuacions d'anys anteriors sobre les mateixes àrees tenen un efecte dissuasiu de l'incompliment en el contribuent, la qual cosa en exercicis posteriors es reflectix en el compliment voluntari del contribuent en les autoliquidacions.

En les actuacions inspectores, en relació amb el compliment dels requisits per a l'aplicació dels beneficis fiscals, es comprova i verifica, després d'una anàlisi exhaustiva de la documentació aportada pels contribuents, si s'han aplicat correctament.

Si després de tot el procediment d'inspecció es comprova que s'han aplicat correctament els beneficis fiscals, no és necessari modificar la declaració original de l'impost i, per tant, no es genera un ingrés en relació amb eixe procediment.

A més, en l'exercici 2023 el nombre de procediments és inferior al d'anys anteriors per les característiques de les actuacions desenvolupades. La major part d'estes han tingut per objecte la comprovació de beneficis fiscals en l'Impost sobre Successions i Donacions per l'adquisició de participacions o accions d'entitats hòlding o grups empresarials, actuacions totes estes de gran complexitat.

Actuacions d'assistència i control

Les accions de caràcter informatiu i d'assistència a la ciutadania es combinen amb actuacions de comprovació i investigació que permeten, no solament controlar la correcta aplicació de la norma, principalment pel que fa beneficis fiscals, sinó també el compliment de la mateixa obligació de declarar el tribut corresponent.

Així, complint amb el Pla de control tributari, des de l'Agència Tributària Valenciana es fan actuacions en tots els departaments d'aplicació dels tributs, és a dir, en gestió, recaptació i inspecció tributària.

Detall de les xifres per tributs i departaments

Dels 79,86 milions recuperats tant pel departament de gestió com pel de inspecció, 33,53 milions corresponen a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP-AJD); 27,78 milions a l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD); i 17,75 milions a l'Impost sobre el Patrimoni (IP). A això caldria sumar quasi 783.000 euros corresponents als tributs sobre el joc i impostos mediambientals.

Per la seua part, dels 30,53 milions corresponents al Departament de Recaptació, 16,67 milions corresponen a tributs cedits, 10,67 a tributs propis i altres ingressos de dret públic i 3,18 a recaptació executiva per compte d'altres ens.

Galeria d'imatges