Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza un conveni amb la Diputació de València per a facilitar la reciprocitat en la percepció del complement de carrera professional del personal empleat públic

21/02/2024
  • L’acord permetrà que el personal d’una de les institucions que passe a exercir llocs de treball en l’altra puga rebre la retribució complementària que tinga reconeguda en la seua administració d’origen

El Consell ha autoritzat un conveni entre la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública i la Diputació de València per a facilitar la reciprocitat en la percepció del complement de carrera professional al personal empleat públic que fa ús de la mobilitat interadministrativa entre les dos institucions.

L’acord permetrà així adoptar les mesures necessàries perquè el personal d’una de les entitats signants que passe a exercir llocs de treball en l’altra puga percebre la retribució complementària que tinga reconeguda en la seua administració d’origen dins del sistema de carrera administrativa.

Tant la Llei de la funció pública valenciana com el decret del Consell pel qual s’establix el procediment d’elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat regulen la mobilitat interadministrativa.

D’acord amb este marc normatiu, i a través dels sistemes de provisió previstos, el personal funcionari de carrera de la Generalitat pot accedir a llocs de treball de la Diputació Provincial de València i viceversa, atés el principi de reciprocitat i d’acord amb els requisits i les condicions que es determinen en les respectives relacions de llocs de treball.