Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell col·labora amb la Universitat Miguel Hernández per a la realització de pràctiques de l’alumnat en centres dependents de la Conselleria d’Educació

21/02/2024
  • El Ple ha aprovat dos addendes als acords de col·laboració d’esta universitat per a adaptar-los a la nova normativa en matèria de seguretat social

El Ple del Consell ha aprovat dos addendes als convenis subscrits entre la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) per a la realització de pràctiques externes en centres dependents de la Conselleria per part de l’alumnat del màster de professorat i l’alumnat de la resta de títols que impartix la institució.

L’objecte d’estes modificacions és adequar els convenis de cooperació educativa subscrits entre la Generalitat i la UMH a la nova normativa en matèria de seguretat social.

Una de les addendes es referix a l’acord de col·laboració per a la realització de pràctiques per part d’estudiants que cursen el màster universitari en Professor/a d’Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional i ensenyances d’idiomes. L’altra modifica l’acord per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes curriculars no remunerades dels títols que oferix esta universitat.

El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions inclou, des de l’1 de gener de 2024, en el Règim General de la Seguretat Social, l’alumnat que realitze pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes com a assimilat a persones treballadores per compte d’altri.

Estes pràctiques comprenen, entre altres, les dirigides a l’obtenció de titulacions oficials de grau i màster, doctorat, així com les destinades a l’obtenció d’un títol propi de la Universitat, ja siga un màster de formació permanent, un diploma d’especialització o un diploma d’expert.

Amb la finalitat que l’oferta de pràctiques per a l’alumnat de la Universitat no es veja afectada negativament per la inclusió en el Sistema de la Seguretat Social de l’alumnat que realitze pràctiques acadèmiques externes curriculars no remunerades, s’establix que siga la mateixa universitat la que es responsabilitze del compliment de les obligacions a la Seguretat Social.

L’assumpció, per les universitats amb les quals la Generalitat té convenis en vigor, de les obligacions administratives i econòmiques que suposen estes mesures fa necessària una modificació de la clàusula referent a la cobertura de riscos que figura actualment en estos convenis.