Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell aprova les mesures per a limitar la pol·linització creuada en cítrics

21/02/2024
  • Els bucs no es poden situar a menys de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics entre el 26 de febrer i el 31 de maig
  • Agricultura ha acordat amb els col·lectius implicats tota una sèrie d’iniciatives tendents a conciliar els interessos de la citricultura i l’apicultura

El Ple del Consell ha aprovat, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, les mesures per a limitar la pol·linització creuada en cítrics, que augmenta la presència de llavors en el fruit.

Així, els bucs s’han de col·locar a més de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics. Esta regulació es mantindrà durant l’època de floració dels cítrics, que, atesos els registres actuals de temperatures i les condicions previstes per a la primavera de l’any 2024, i a este efecte, es fixa entre el 26 de febrer de 2024 i el 31 de maig de 2024.

L’Administració és conscient de la necessitat d’avançar en la correcta ordenació dels dos sectors. En este sentit, cal tindre present l’acord aconseguit el 13 de febrer de 2024 amb els col·lectius implicats, que arreplega tota una sèrie d’iniciatives tendents a conciliar de manera gradual els interessos de la citricultura i l’apicultura, que s’aniran implementant a partir de 2024.

Cal destacar que en eixes reunions s’ha presentat a tots els agents del sector l’estudi realitzat per l’equip de Monitoratge i Teledetecció de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), a partir del qual s’ha elaborat un mapa actualitzat de regs de pol·linització creuada.

Les persones dedicades a l’apicultura tindran, com a termini per a retirar els seus bucs de les zones citrícoles afectades, set dies des de la publicació d’este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Entre les excepcions a esta ordenació estan els assentaments apícoles que alberguen un nombre màxim de 650 bucs i tinguen per escrit el consentiment de totes les persones propietàries en un radi d’un quilòmetre.

També es troben entre les excepcions aquells assentaments de bucs que se situen als termes municipals indicats en l’acord, sempre que complisquen determinades condicions, com ara situar-se a una distància superior a 500 metres dels límits de les parcel·les de qualsevol de les varietats d’híbrids de mandariner susceptibles de provocar pol·linització creuada; albergar un màxim de 150 bucs per assentament, o respectar una distància d’almenys 350 metres amb altres assentaments apícoles i tindre el permís de la persona propietària dels terrenys.

L’acord preveu l’obligació que té tota explotació apícola de complir el programa sanitari mínim que establix el Pla anual zoosanitari per a 2024 i hi afig que tots els assentaments apícoles estaran dotats de punts d’aigua per a atendre les necessitats fisiològiques de les abelles.

Llavors en els fruits

En els anys huitanta i noranta es van plantar al llarg del territori de la Comunitat Valenciana varietats híbrides de mandariner que van provocar la presència de llavors en els fruits d’altres varietats del grup mandarines, que, fins aquell moment, no les produïen. La conseqüència va ser un menyscapte de la qualitat final d’algunes varietats de cítrics amb greu repercussió comercial negativa. Per això, i a fi d’evitar la presència de llavors en fruits cítrics, es va establir la necessitat de regular la presència dels bucs en les zones citrícoles.