Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

El Consell aprova la declaració de l’Alt Forn número 2 de la siderúrgia del Port de Sagunt com a bé d’interés cultural

27/02/2024
  • L’enclavament forma part rellevant del patrimoni industrial valencià

El Ple del Consell ha aprovat el Decret pel qual es declara l’Alt Forn número 2 de la siderúrgica del Port de Sagunt com a bé d’interés cultural (BIC) amb la categoria de monument.

El decret subratlla que es tracta d’una obra arquitectònica, d’enginyeria i d’escultura “colossal” que forma part rellevant del patrimoni industrial valencià, la qual cosa fa necessària la seua protecció com a BIC.

L’enclavament constituïx una manifestació “singularíssima” que exigix el màxim reconeixement en l'àmbit patrimonial, tal com es recull en el decret aprovat pel Consell, en el qual s’establix la normativa per a la protecció d’este immoble i el seu entorn, de manera que es preserve la seua integritat.

La norma aprovada assenyala així els valors del monument i delimita literalment i gràficament l’entorn al qual s’associa per a aconseguir la tutela eficaç d’este patrimoni excepcional.

L’expedient per a la protecció de l’Alt Forn va ser incoat l’any 2020 i va caducar el febrer de 2023, per la qual cosa es va acordar iniciar-lo de nou. Així, és ara quan, després de disposar dels informes favorables del Consell Valencià de Cultura, de la Universitat de València-Estudi General i del Consell Jurídic Consultiu, entre altres dictàmens preceptius, es procedix a la seua aprovació.

En el decret aprovat pel Ple s’inclou la delimitació de l’entorn protegit, s’establixen els usos autoritzats i activitats no permeses per a este monument, es fixen els paràmetres urbanístics que hauran de complir-se en l’entorn i es regula el règim d’autoritzacions per part de la Conselleria amb competències en patrimoni cultural per a realitzar qualsevol tipus d’intervenció, que requerirà la definició precisa del seu abast i la documentació tècnica que corresponga.

Segons recull el decret, no es permeten al voltant de l’edifici construccions de cap mena i, en el cas que es destine una zona per a aparcaments, haurà d’estar separada de les naus i de l’edifici de l’Alt Forn un mínim de 50 metres des del perímetre dels dos edificis. A més, s’haurà de minimitzar l’impacte d’este aparcament mitjançant la utilització d’elements de mobiliari urbà o de vegetació.

Així mateix, es prohibix la introducció d’anuncis o publicitat exterior que irrompa en l’espai protegit i es regulen les condicions que han de complir la col·locació dels indicadors i rètols que desenvolupen activitats amb la preceptiva llicència municipal.

Finalment, el decret aprovat pel Consell disposa la inscripció de l’Alt Forn número 2 del Port de Sagunt en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià i en el Registre general de béns d’interés cultural. A més, també establix que el pla especial de protecció haurà d’aprovar-se en el termini d’un any des de la publicació d’esta norma.