Hisenda, Economia i Administració Pública

La liquidació de l’últim pressupost de l’anterior Consell llança un resultat negatiu de 2.946 milions d’euros

27/02/2024
  • La liquidació del Pressupost de la Generalitat de 2023 reflectix el fort augment de la despesa estructural per part del Botànic, amb un augment de 543,9 milions en les despeses de personal i de 853,7 milions en compres de béns i servicis en només un any
  • Mesures com la reducció de la despesa política, la simplificació administrativa o la Comissió Interdepartamental per a l’Eficiència en la Despesa reflectixen l’acció del Consell per a revertir l’espiral d’augment de la despesa que es va trobar a la seua arribada a la Generalitat
  • L’augment del deute en 3.156 milions, un 146 % més del que va créixer en 2022, respon a la necessitat de finançar l’excés dels 3.860 milions de dèficit de l’últim any complet del Botànic en el Consell

El Ple del Consell ha pres nota de la liquidació del Pressupost de l’Administració de la Generalitat de 2023, l’últim elaborat per l’anterior Consell, que llança un resultat de -2.946,40 milions d’euros.

El resultat es veu fortament condicionat pel notable increment de les obligacions reconegudes en l’exercici, que en 2023 s’han incrementat en un 11,62 %. Dins d’eixa magnitud, sobreïxen especialment l’augment del 7,33 % en el capítol I del pressupost, la qual cosa en xifres absolutes equival a un augment de 543 milions d’euros en despeses de personal en només un any.

L’altra variable que augmenta de manera molt marcada en la liquidació del Pressupost de la Generalitat de 2023 és el capítol II (despesa corrent en béns i servicis), que es dispara un 23,35 % i supera els 4.509 milions d’euros, 853 milions més que en 2022.

El marcat augment d’estos dos capítols i el seu elevat pes relatiu dins del Pressupost de la Generalitat reflectixen amb claredat el fort increment de la despesa estructural consolidada per l’anterior Consell a pesar de la desaparició dels recursos extraordinaris vinculats a la lluita contra la pandèmia o la guerra d’Ucraïna.

Este elevat nivell de despesa consolidada, unit a l’infrafinançament derivat del retard en la reforma del sistema de finançament autonòmic, compromet el compliment en els pròxims exercicis dels objectius d’estabilitat pressupostària en suposar un elevat dèficit estructural primari.

És per això que, des de la seua arribada a la Generalitat, l’actual Consell ha tingut com una de les seues prioritats la reversió de l’espiral d’increment de la despesa en la qual va incórrer el Consell de PSPV, Compromís i Unides Podem. Entre les primeres mesures adoptades per l’actual Consell per a reduir la despesa supèrflua destaquen la reducció de l’estructura política del Consell i els avanços en simplificació administrativa.

A això se suma, més recentment, la posada en marxa, en el si de la Conselleria d’Hisenda, de la Comissió Interdepartamental per a l’Eficiència en la Despesa, que demostra el compromís del Consell amb la sostenibilitat financera de la Generalitat a mitjà i llarg termini.

La liquidació practicada per la Intervenció General de la Generalitat correspon exclusivament al pressupost de l’Administració de la Generalitat i no inclou el sector públic. Per eixe motiu, encara que el resultat pressupostari no financer influïx de manera considerable en el càlcul del dèficit definitiu de la Generalitat en 2023, esta dada no es coneixerà fins a març.

Increment del pressupost d’ingressos

Així, a pesar que en el pressupost d’ingressos o drets reconeguts nets s’aprecia un creixement respecte a l’exercici de 2022 de 2.562 milions d’euros (un 15,77 % més), l’increment de les obligacions reconegudes en 2.266 milions (un 11,62 % més) determina que el resultat pressupostari no financer (capítols I a VII) se situe en -2.946,40 milions d’euros en 2023 enfront dels -3.242,83 de l’exercici 2022.

L’increment dels ingressos obeïx principalment a l’augment del 22,74 % i del 17,61 %, respectivament, dels capítols I i II (impostos directes i indirectes). També creixen els capítols IV i VII de transferències corrents i de capital, però el capítol III referent a taxes, preus públics i altres ingressos, així com el IV (alienació d’inversions reals), s’han vist minorats respecte a 2022 en 349 milions.

Quant a les obligacions reconegudes, que en conjunt s’han incrementat en l’11,62 % esmentat, l’execució augmenta en tots els capítols excepte en el capítol VII (transferències de capital), que ha patit una reducció de 45 milions. Per la seua part, les operacions amb actius financers (capítol VIII) han minorat el seu saldo negatiu en un 46,64 %, en passar de -139,45 milions d’euros a -74,42 milions.

El deute nou supera en 3.156 milions a l'amortitzada 

Pel que respecta a les operacions amb passius financers (capítol IX), les operacions d'endeutament concertades en l'exercici han superat en 3.156 milions d'euros a les amortitzacions de préstecs. En comparació amb l'exercici anterior, la diferència entre les operacions d'endeutament menys les amortitzacions augmenta un 145.98%.

Este fort increment del deute ve generat principalment per l’excés de dèficit de la Generalitat en 2022, que es finança a l’any següent al través del FLA. En este sentit, cal recordar que el Consell del Botànic va disparar el dèficit en el seu últim any complet en el Consell per damunt dels 3.860 milions d’euros, un 3,12 % més que l’any anterior.

Quant al romanent de Tresoreria, que reflectix la liquiditat de la Generalitat a curt termini, este empitjora fins a -5.385 milions d’euros, davant dels -4.998,6 milions de l’exercici 2022, la qual cosa suposa un increment del 7,73 %. En este aspecte, destaquen, entre altres aspectes, la reducció en 250,7 milions dels drets pendents de cobrament, un 31,19 % menys, mentres que les obligacions pendents de pagament pugen en 194,2 milions (4,96 %).